09212047806

آب بندی لوله ها

آب بندی به دلیل جلوگیری از نشت کردن آب از محل اتصال لوله و فیتینگ است . کاربرد این عمل در اکثر لوله کشی ها اتفاق می افتد ، اعم از لوله کشی آب و فاضلاب ، لوله کشی آب ساختمان ، لوله کشی آب سرد و گرم و …

متداول ترین موارد آب بندی

خمیر و کنف

کنف نوعی الیاف طبیعی است که حجم آن بعد از تماس با آب افزایش می یابد و از این طریق فضای خالی مابین لوله و فیتینگ را پر می کند .

مواد تشکیل دهنده خمیر

مل و روغن بزرک

نکته

لزج بودن خمیر است که موجب حفاظت مناسب از سردنده و کنف می شود و جلوگیری می کند از پوسیدگی آنها . نوع سفت تر این خمیر در بتونه ی شیشه استفاده می گردد . لوله کش هایی که لوله کشی آب و فاضلاب را انجام می دهند با این خمیر آشنایی کامل دارند .

نوار آب بندی لوله کشی

لوله

لوله

این نوارکه به نوار تفلون معروف است ، از ماده ای به نام پلی تترافلورواتیلن ساخته می شود و جهت آب بندی کردن نقاط اتصال در صنایع گاز ، آب ، ترکیبات نفتی ، بخار و ترکیبات شیمیایی استفاده می گردد . این نوارها به صورت حلقه ای و با سرپوشی که جهت محافظت از آنها است ارایه می شوند . در هر کدام از حلقه ها 10 الی 12 متر نوار دو سانتیمتری با ضخامت 75/0 میلی متر موجود است .

موارد استفاده

لوله کشی آب سرد و گرم با اقطار کم و در اتصال شیر ها .

کنف و کنف پیچی

الیاف کنف را به همراه خمیر ، جهت آب بندی نمودن نقاط اتصال در لوله کشی آب سرد و گرم ، نصب شیر آلات و لوله کشی فاضلاب که از نوع چدنی سرکاسه دار باشد ، استفاده می کنند .

لوله

لوله

نحوه استفاده کنف و خمیر

الف – به وسیله انگشت سبابه و یا قلم مو ، به سر دنده لوله مالانده می گردد . این کار جهت محافظت دنده از عامل زنگ زدگی است .

ب – مقداری کنف را با توجه به قطر لوله ای که قرار است به دور آن استفاده شود بر می دارند . مقدار مورد استفاده آن برای لوله هایی با قطر کم حدود ده رشته کنف است که تقریبا برابر با قطر یک چوب کبریت معمولی است . از ابتدای دنده ، الیاف کنف را بر روی شیار ها بر خلاف جهت عقربه های ساعت به سمت قسمت انتهای دنده می پیچانند .

پ – جهت جلوگیری نمودن از باز شدن الیاف کنف ، باید آنرا به دور لوله گره زد .

ت – اضافات الیاف کنف باقی مانده را توسط کارد ، تیغ اره و یا تیغ برش می دهند تا جدا شود . در صورت موجود نبودن هیچکدام از موارد اشاره شده ، از لبه تیز سر دنده می توان استفاده کرد .

ه – در انتهای کار جهت آب بندی نمودن نقاط اتصال و محافظت نمودن از الیاف کنف ، مقداری از خمیر آب بندی را به روی آن می مالند .

پیچیدن نوار تفلون

که در تمام مراحل لوله کشی آب و فاضلاب استفاده می شود بدین نحو است که انگشت سبابه را از درون حلقه نوار تفلون عبور می دهیم و با حایل کردن انگشت دیگر ، لبه نوار را از حلقه جدا نموده و پس از آنکه نوار روی سردنده جای گرفت ، با رعایت کردن احتیاط ، به مقدار کفایت نوار تفلون را به سطح دنده می پیچند ، این حرکت باید بر خلاف جهت عقربه های ساعت اتفاق بیفتد .

لوله

لوله