سمینار پیشرفت ها و تغییرات آب بند مکانیکی در ویرایش چهارم

مقاله زیر سمینار اینجانب در شرکت مهندسان مشاور سازه درباره پیشرفت ها و تغییرات آب بند مکانیکی (Mechanical Seal) در ویرایش چهارم می باشد. برای مشاهده سمینار روی لینک زیر کلیک نمایید.

Mechanical Seal

چكيده: استاندارد API 682 يك مدرك پيشرو براي آبندهاي مكانيكي در پتروشيمي، سرويسهاي شيميايي و خط لوله در سرتا سر جهان ميباشد. اين ست ند ا اارد حاوي رط احي آب بند، تست آب بند، طبقه ند ب ي و كا دها ربر ي آن ميباشد. ويرايش حاضر اين استاندارد، ويرايش چهار ميباشد كه در ماه مي سال 2014 منتشر گرديد. در اين مقاله به تغييرات مهم معرفي شده در يا ن ويريا ش ميپردازيم.

:API 682 تاريخچه

در سال 1980 يك گروه از مهندسان و مديران تجهيزات پالايشگاهي شروع به مقايسه انواع راه حلهاي آبندي در كاربردهاي پالايشگاهي كردند. اين گروه به وسيله V.R. Dodd از شركت Chevron رهبري ميشدند و يك طرح كلي (General Plan) را مطرح كرد و موسسه API نيز موافقت كرد كه يك استاندارد تحت عنوان API 682 را داير كنند. يك گروه كاري در سال 1990 تش يك ل گرديد و و ا لين جلسه آن در ژانويه سال 1991 بر زگ ار شد. اين گروه با 14 عضو از مهندسان پالايشگاهها و سازندگان پمپ و آبندها تشكيل ميشد. گروه تعريفهاي استاندارد براي مفهومهاي پايهاي همچون Seal arrangements ،Seal Type و Seal qualification tests را پديد آورد. ويرايش اول استاندارد در اكتبر سال 1994 منتشر گرديد. ويرايش دوم مورد تاييد انجمنهاي بين المللي همچون ISO در سال 2002 منتشر شد و براي همسان سازي ISO 21049 و API 682 ويرايش سوم در سال 2004 منتشر گدريد.

بيانيه ماموريت اولين ويرايش استاندارد توسط گروه كاري در بخش اول استاندارد به صورت زير تعريف شد:

  • This standard is designed to default to the equipment types most commonly supplied that have a high probability of meeting the objective of at least three years of uninterrupted service while complying with emissions regulations
  • اين استاندارد به طور پيش فرض براي انواع تجهيزات مرسوم طراحي شده كه احتمال زيادي دارد به هدف سه سال كار پيوسته دست پيدا كند و همزمان مطابق با وق انين محيط زيست باشد.
  • جهت دستيابي به اين هدف تعدادي فرضيات كليدي تعيين شد:
  • مرتب سازي 90% كاربردها در پالايشگاه عادي
  • مرتب كردن يك رنج محدود شده از اندازه شفت و شرايط عملياتي
  • پيش فرض براي يك راه حل

ويرايش اول براي تعدادي از كاربردهاي عادي پالايشگاهي دستورالعمل انتخاب آب بند تهيه كرد.

همچنين انواع Type A, B & C و Arrangement 1, 2 & 3 نیز تعريف شد.

آب بنذ مکانیکی

آب بنذ مکانیکی

ويرايش دوم:

در ويرايش دوم تعداد پلنها ز اف ايش يافت و پلنهايي براي كاربرده كا اي گازي نيز افزوده شد. همچنين نقد ديگر بر ويرايش اول اين است كه تنها به كاربردهاي API 610 و كاربردهاي پالايشگاهي محدود ميشود و به كاربردهاي صنايع شيميايي و پتروشيمي نميپردازد.

ويرايش سوم:

با وجود اينكه ويرايش سوم در سال 2004 منتشر گرديد ولي بيشتر محتواي آن شبيه ويرايش دوم بود. از اينرو در سال 2006 يك گروه كاري براي رفع نقايص و پاسخ به سوالات به وجود آمده درباره ويرايش سوم، به وجود آمد. گروه كاري خيلي زود هميد ف ند به منظور روشن سازي م ص شخ ات API 682، استاندا ا تان ارد به تغييرات تغييرات بزرگي در سازمان دهي مجدد و ويرايش، ويرايش، نياز دارد.

ويرايش چهارم:

در ويرايش چهارم سعي بر آن شده كه اصطلاحات علمي و پيچيده جاي خود را به اصطلاحاتي دهد كه واقعا در صنعت به كار برده ميشوند، تعاريف پيچيده و بلند در بخش تعاريف به داخل متن استاندارد منتقل شدند، مانند تعاريف ,Arrangements Categories و Type. مفاهيم جديدي به استاندارد اضافه شد كه بايد تعاريفي نيز براي آن ها ديده ميشد. تعاريف اضافه شده به استاندارد استاندارد به شرح زير مي باشند.

آب بند مکانیکی

آب بند مکانیکی

شما می توانید ادامه این مقاله را در سمینار ضمیمه شده بخوانید.