09212047806

آگوستات جداری و آگوستات مستغرق یا همان ترموستات

به منظور تنظیم درجه حرارت آب می بایست از آکوستات یا ترموستات کمک گرفت.

آکوستات با حس کردن دمای آب فرمان روشن یا خاموش شدن مشعل یا پمپ سیرکولاسیون را می دهد.

به طور مثال آکوستات یا ترموستات مستغرق نصب شده بر روی بویلر را بر روی درجه حرارت 70 درجه سانتیگراد تنظیم می کنیم.
 • آکوستات فرمان روشن شدن مشعل (برنر) را صادر می کند تا زمانی که درجه حرارت آب درون بویلر به 70 برسد.
 • سپس آکوستات درجه حرارت بویلر را حس کرده و فرمان خاموش شدن مشعل را صادر می نماید.

مثال دیگر آکوستات جداری نصب شده روی لوله آب گرم مصرفی می باشد:

 • با پایین آمدن دما آکوستات فرمان روشن شدن پمپ گردش آب گرم مصرفی را صادر می کند.
 • با بالا رفتن دما و رسیدن به یک حد مشخص (آکوستات روی چه دمایی تنظیم شده باشد) آکوستات فرمان خاموش شدن پمپ را می دهد.

آکوستات یا ترموستات به دو نوع تقسیم می شود:

 • آکوستات مستغرق
 • آکوستات جداری

آکوستات مستغرق:

این نوع آکوستات مستقیماً در تماس با سیال می باشد و به همین خاطر دما و درجه حرارت سیال را به خوبی اندازه گیری می کند.

آکوستات جداری:

این نوع آکوستات بر روی جداره لوله یا بویلر نصب می شود و درجه حرارت را از طریق دیواره لوله و بویلر ارزیابی و اندازه گیری می کند. به همین سبب آکوستات جداری دقت پایین تری نسبت به آکوستات مستغرق دارد.

آکوستات یا ترموستات

آکوستات یا ترموستات

رابطه پمپ ها در زمستان:

 • زمانی که سیستم گرمایش ساختمان روشن باشد، شیرهای بالا و پایین پمپ سیرکولاسیون باز و شیر مسیر بای پس آن به طور کامل بسته می شود.
 • همچنین شیر بالا و پایین پمپ کویل بسته و شیر مسیر بای پس آن باز می شود.
 • به این ترتیب در زمستان پمپ کویل از مدار خارج می شود.

رابطه پمپ ها در تابستان:

 • زمانی که سیکل سیستم گرمایش ساختمان از مدار خارج شود شیر مسیر بای پس پمپ سیرکولاسیون باز می شود.
 • شیرهای بالا و پایین پمپ سیرکولاسیون بسته
 • شیر بالا و بالا و پایین پمپ کویل باز می کنیم و شیز مسیر بای پس آن را می بندیم.

توجه:

در صورتی که هر سه شیر (شیر بالا و پایین پمپ و شیر بای پس پمپ) در پمپ ها باز باشند، آب فقط در مدار کنار پمپ می چرخد.