09212047806

اصطلاحات پمپ ها

در زیر رایج ترین اصطلاحات پمپ ها را بیان میکنیم.

  1. Single Stage: تک مرحله یا تک پروانه
  2. Centerline-mounted: سوار بر روی خط مرکز Casing پمپ
  3. NPS: Nominal pipe size

  4. axially-split

جدا شدن بدنه پمپ موازی با خط مرکزی شفت پمپ.


5. barrel pump

پمپ افقی از نوع بدنه دوبل یا محفظه دوبل (Double-casing)


6. barrier fluid

سیالی که در فشار بالاتر از فشار سیال فرایندی نگه داشته می شود. این سیال بین مکانیکال سیل دوبل، برای ایزوله کردن سیال فرایندی از محیط استفاده می گردد.


7. best efficiency point

نرخ جریانی که پمپ در آن به بالاترین راندمان خود دست می یابد. (BEP)

8. buffer fluid

 

fluid, at a lower pressure than the process pressure being sealed, used as a lubricant or buffer between
unpressurised dual (tandem) mechanical seals