09212047806

اصول اجرایی لوله کشى آب سرد و آب گرم ساختمان

مواردی از اصول اجرایی لوله کشى آب سرد و آب گرم در زیر آورده می شود. برای مطالعه کامل این اصول به نشریه شماره 2-128 سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان “مشخصات عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان ها” مراجعه نمایید.

اصول اجرایی لوله کشى

اصول اجرایی لوله کشى

 

اصول اجرایی لوله کشى

 1. گرفتن انشعاب از لوله اصلی آب شهر، نصب کنتور، شیر فلکه و شیر یک طرفه بعد از کنتور به عهده سازمان آب منطقه ای است. کنتور معمولاً در داخل ساختمان یا در داخل حیاط بعد از در ورودی نصب می شود تا دسترسی به آن برای مأمورین سازمان آب آسان باشد .(اصول اجرایی لوله کشى)
 2. اتصال لوله کشی آب بهداشتی داخل ساختمان به کنتور به عهده مالک ساختمان است.
 3. بهتر است یک شیر فلکه و یک شیر یک طرفه و مهره ماسوره با دریچهٔ فرعی نیز در ابتدای لوله کشی ساختمان نصب شود تا در مواقع لزوم از این شیر دریچهٔ فرعی برای باز و بسته کردن استفاده شود.
 4. پس از شیرفلکه فرعی یک شیر برای تخلیه آب لوله های داخل ساختمان نصب می شود.
 5. لوله کشی باید راست، صاف و تا آنجا که ممکن است مستقیم و در خطوط موازی با دیوارها، سقف ها و کف های ساختمان اجرا شود. تغییر مسیر لوله کشی باید با زاویه قائمه باشد مگر آنکه در نقشه جزئیات آن نشان داده شده باشد.
 6. خطوط لوله، در هر گروه لوله، باید با هم موازی و به هم نزدیک باشند. فاصله لوله ها از هم و از سطوح ساختمان باید طوری باشد که اجرای کامل عایق کاری، دسترسی به شیرها و تعمیر، تعویض و تنظیم آنها و همچنین بازرسی و رفع عیب لوله ها به آسانی میسر باشد
 7. خطوط لوله نباید از داخل دود کش، کانال هوا، چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و اتاق تابلوی برق عبور کند.
 8. خطوط لوله نباید از پنجره ها، درها و دیگر بازشوهای ساختمان عبور کند. اگر عبور لوله از مقابل این بازشوها مانع باز و بسته کردن پنجره ها و درها و یا مانع رفت و آمد شود، باید از این کار خودداری کرد.
 9. پیش از اجرای کار، نقشه ها باید مورد بازبینی پیمانکار قرار گیرد و مناسب ترین مسیرها برای خطوط لوله انتخاب شود و به تأیید دستگاه نظارت برسد.
 10. پیمانکار باید نقشه ها و مشخصات فنی، نقشه های جزئیات و اطلاعات مربوط به محل نصب و چگونگی اتصال لوله به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب سرد و آب گرم مصرفی را، کنترل کند و چگونگی اتصال لوله ها به این لوازم بهداشتی را در نقشه های کارگاهی مشخص نماید و برای تأیید دستگاه نظارت بفرستد.
 11. پیمانکار باید، پیش از اجرای کار، محل و اندازه سوراخ های لازم برای عبور لوله ها را در کف، سقف و دیوار، در نقشه های کارگاهی، مشخص نماید و برای تأیید دستگاه نظارت بفرستد.
 12. پیش از بازرسی، آزمایش و تأیید خطوط لوله کشی باید از رنگ کردن، عایق کردن، پوشاندن و یا دفن کردن آن خودداری شود.
 13. دهانه های باز لوله های توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی، که ادامه لوله کشی آنها به بعد موکول می شود و یا اینکه بعدها باید به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب متصل شود، باید بلافاصله با درپوش موقت مسدود شود.
 14. به هنگام وقفه ای که در کار نصب پیش می آید، چه در پایان هر روز کار و چه در آغاز هر تعطیلی موقت کارگاه، دهانه های باز لوله ها باید با درپوش موقت بسته شود.
 15. درپوش موقت ممکن است فولادی یا مسی باشد. استفاده از درپوش های چوبی، کاغذی یا پارچه ای و مواد مشابه به عنوان درپوش موقت مجاز نیست.
 16. پیمانکار در برابر هر آسیبی که بر اثر ورود مواد خارجی، ناشی از کاربرد درپوش های غیرقابل قبول به داخل
  لوله ها، به تأسیسات بهداشتی یا ساختمان وارد شود مسئول است. (اصول اجرایی لوله کشى)