09212047806

انواع برنرها

در این مقاله انواع برنر های مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند بررسی می شوند. از انواع برنر های مورد استفاده در ایران می توان به برنر گازی و برنر گازوئیلی اشاره نمود.

اجزای برنرهای گازی و گازوئیلی

اجزای انواع برنرها

اجزای انواع برنرها

نکته 1: از الکترو موتورهای گازوئیلی 1 تا 3 به گازی 1 تا 3 سازگار است ولی از گازی 1 تا 3 به گازوئیلی 1 تا 3 نمی توان نصب کرد، زیرا الکتروموتور گازی سوراخ برای نصب پمپ گازوئیل ندارد.

نکته 2: ترانس جرقه شامل خود ترانس، وایرها و الکترودها است

نحوه فرامین رله های برنر گازوئیل

پایه رله برنر گازوئیلی

پایه رله برنر گازوئیلی

آگوستات مستغرق بر روی دیگ با نیاز کمبود دما، فاز مورد نیاز رله را به پایه شماره 19 ارسال می کند. آگوستات برق اصلی را از پایه C می گیرد و به پایه NO می دهد و خروجی NO را به پایه رله می دهد.

رله برق مورد نیاز دمنده یا همان الکترو موتور را از پایه 4 به موتور می دهد. در حدود 60 الی 120 ثانیه الکترو موتور جهت تخلیه گرد و غبار، سموم و در کنارش پیش گرم کردن گازوئیل توسط پمپ در حال کار است.

بعد از زمان طی شده رله برق مورد نیلز جرقه زن را ارسال می کند. در حدود 10 ثانیه ترانس جرقه زن به تنهایی کار می کند، در این زمان رله از پایه 5 برق مورد نیاز شیر برقی را ارسال می کند. این زمان، زمان تشکیل شعله است. ترانس جرقه زن حتی با بودن شعله در حال زدن جرقه است و حدوداً 10 ثانیه به این کار ادامه می دهد. اما این 10 ثانیه تایمی است که رله به فتوسل اجازه می دهد تا وجود شعله را تائید کند.

لازم به ذکر است برقی که به فتوسل داده می شود 12 ولت است. پس به این نتیجه می رسیم در رله های گازوئیلی ترانس کاهنده وجود دارد.

پایه شماره 6 جهت شیر برقی دوم در صورت وجود داشتن، است. پس اگر برنری دو عدد شیر برقی داشته باشد، شیر برقی که به برنر وصل می شود شماره 1 و سیم  شیر برقی شماره 2 به پایه 6 بسته می شود.

پایه 7 برای تامین برق آلارم یا هشدار می باشد.در صورتی که فتوسل وجود شعله را تائید نکند، لامپی در خود رله روشن می شود که در آن زمان پایه شماره 7 بنام آلارم برق دار می شود. در صورتی که فتوسل وجود شعله را تائید ننماید و لامپ ریست در روی رله روشن باشد با فشردن دکمه ریست تمامی مراحل دوباره تکرار می شود و فرد تاسیساتی ایراد را تشخیص می دهد.

پایه شماره 9 فاز است و توسط رله پایه ها از 1 تا 5 برق می دهد.

لازم به ذکر است در صورتی که در برنرهای گازوئیل سهواً یا عمداً جای فاز و نول اشتباه بسته شود، هیچ تغییری در کارکرد دستگاه ندارد و برنر به کار خود ادامه می دهدف اما از نظر امنیتی مشکل دارد.

نکته: در تک فاز می توان جای فاز و نول را اشتباه بست ولی در سه فاز نمی شود.

نحوه فرامین رله های برنر گازی

پایه رله برنر گازی

پایه رله برنر گازی

در برنر گازی رله تحت نظارت سنسور فشار گاز می باشد و در صوردت تائید میزان فشار گاز شهر، در این صورت برق را به پایه 9 رله می دهد. لازم به ذکر است پایه شماره 8 نیز محل استقرار نول می باشد.

پایه شماره 1 همان آلارم یا هشدار است که در مصارف عمومی خالی می باشد.

پایه شماره 2 تک سیم افشان (سیم نازک) یون می باشد.

لازم به ذکر است وایرها، هادی جریان بالا می باشند. به طور مثال ترانس جرقه زن چه در برنر گازی و چه در برنر گازوئیلی برق 220 ولت ما را به 1000 ولت بی آمپر تبدیل می کند. پس قاعدتاً وایرها از رشته سیم قطور تشکیل شده اند.

در وحله اول رله برق خود را از پایه 4 به موتور می دهد که هر گونه گازهای سمی و یا گرد و خاک از محل تولید شعله خارج گردد. موتور به مدت 60 تا 120 ثانیه به کار خود ادامه می دهد و بعد از آن ترانس جرقه زن از پایه 3 برق مورد نیاز خود را می گیرد و حدود 10 ثانیه در حال جرقه زدن می باشد و بعد از آن نوبت پایه شماره 5 جهت شیر برقی 1 می باشد.

لازم به ذکر است سوکت پایه شماره 5 رله اصلا برق ندارد. برقی که قرار است به شیر برقی داده شود از پایه شماره 7 به C سنسور فشار هوا داده می شود. در صورت تائید سننسور فشار هوا بابت کار دمنده، از NO برق به پایه شماره 5 ارسال می گردد. پس با این حساب پایه شماره 5 برنرهای گازی، همیشه دو سیم دارند. زمانی که از NO سنسور فشار هوا، برق به پایه 5 ارسال شد، یعنی زمان تشکیل شعله، اما حتی با بودن شعله هنوز ترانس مشغول کار است. حدوداً 10 ثانیه در صورت تائید یون برای بودن شعله این بار ترانس رله را از کار می ندازد.. اما تا زمانی که آگوستات برق را قطع نکرده است، دمنده، شیر برقی، یون، سنسورها و خود رله فعال هستند و در صورت نبودن شعله بحث ریست به وجود می آید.

در صورتی که در برنرهای گازی جای فاز و نول بر عکس شود، دمنده کار می کند، ترانس جرقه می زند، شیر برقی باز می شود، اما زمانی که یون باید بودن شعله را تائید کند، تائید نمی کند. این جزء موارد ایمنی خود برنر می باشد زیرا یون معمولا در بدنه شعله پخش کن مستقر می شود و با دیدن حرارت و انبساط و انقباظ تغییر شکل می دهد و با بدنه مشعل تماس پیدا می کند و دیگر پالسی که توسط حرارت تولید می شود چون میزانش کم است به برنر نمی رسد.