09212047806

برنر گازوئیلی

در این مقاله برنر گازوئیلی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع برنرهای مورد استفاده در ایران می توان به برنر گازی و برنر گازوئیلی اشاره نمود. در زیر برنر گازوئیلی را شرح می دهیم.

 

اجزای برنر های گازی و گازوئیلی

اجزای برنر گازوئیلی

اجزای برنر گازوئیلی

نکته 1: از الکترو موتورهای گازوئیلی 1 تا 3 به گازی 1 تا 3 سازگار است ولی از گازی 1 تا 3 به گازوئیلی 1 تا 3 نمی توان نصب کرد، زیرا الکتروموتور گازی سوراخ برای نصب پمپ گازوئیل ندارد.

نکته 2: ترانس جرقه شامل خود ترانس، وایرها و الکترودها است

نحوه فرامین رله های برنر گازوئیلی

 

پایه رله برنر گازوئیلی

پایه رله برنر گازوئیلی

آگوستات مستغرق بر روی دیگ با نیاز کمبود دما، فاز مورد نیاز رله را به پایه شماره 19 ارسال می کند. آگوستات برق اصلی را از پایه C می گیرد و به پایه NO می دهد و خروجی NO را به پایه رله می دهد.

رله برق مورد نیاز دمنده یا همان الکترو موتور را از پایه 4 به موتور می دهد. در حدود 60 الی 120 ثانیه الکترو موتور جهت تخلیه گرد و غبار، سموم و در کنارش پیش گرم کردن گازوئیل توسط پمپ در حال کار است.

بعد از زمان طی شده رله برق مورد نیلز جرقه زن را ارسال می کند. در حدود 10 ثانیه ترانس جرقه زن به تنهایی کار می کند، در این زمان رله از پایه 5 برق مورد نیاز شیر برقی را ارسال می کند. این زمان، زمان تشکیل شعله است. ترانس جرقه زن حتی با بودن شعله در حال زدن جرقه است و حدوداً 10 ثانیه به این کار ادامه می دهد. اما این 10 ثانیه تایمی است که رله به فتوسل اجازه می دهد تا وجود شعله را تائید کند.

لازم به ذکر است برقی که به فتوسل داده می شود 12 ولت است. پس به این نتیجه می رسیم در رله های گازوئیلی ترانس کاهنده وجود دارد.

پایه شماره 6 جهت شیر برقی دوم در صورت وجود داشتن، است. پس اگر برنری دو عدد شیر برقی داشته باشد، شیر برقی که به برنر وصل می شود شماره 1 و سیم  شیر برقی شماره 2 به پایه 6 بسته می شود.

پایه 7 برای تامین برق آلارم یا هشدار می باشد.در صورتی که فتوسل وجود شعله را تائید نکند، لامپی در خود رله روشن می شود که در آن زمان پایه شماره 7 بنام آلارم برق دار می شود. در صورتی که فتوسل وجود شعله را تائید ننماید و لامپ ریست در روی رله روشن باشد با فشردن دکمه ریست تمامی مراحل دوباره تکرار می شود و فرد تاسیساتی ایراد را تشخیص می دهد.

پایه شماره 9 فاز است و توسط رله پایه ها از 1 تا 5 برق می دهد.

لازم به ذکر است در صورتی که در برنرهای گازوئیل سهواً یا عمداً جای فاز و نول اشتباه بسته شود، هیچ تغییری در کارکرد دستگاه ندارد و برنر به کار خود ادامه می دهدف اما از نظر امنیتی مشکل دارد.