09212047806

برنر گازی

در این مقاله برنر گازی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع برنر های مورد استفاده در ایران می توان به برنر گازی و برنر گازوئیلی اشاره نمود. در زیر برنر گازی را شرح می دهیم.

اجزای برنر های گازی

اجزای برنر گازی

اجزای برنر گازی

نکته 1: از الکترو موتورهای گازوئیلی 1 تا 3 به گازی 1 تا 3 سازگار است ولی از گازی 1 تا 3 به گازوئیلی 1 تا 3 نمی توان نصب کرد، زیرا الکتروموتور گازی سوراخ برای نصب پمپ گازوئیل ندارد.

نکته 2: ترانس جرقه شامل خود ترانس، وایرها و الکترودها است

نکته: در تک فاز می توان جای فاز و نول را اشتباه بست ولی در سه فاز نمی شود.

نحوه فرامین رله های برنر گازی

پایه رله برنر گازی

پایه رله برنر گازی

در برنر گازی رله تحت نظارت سنسور فشار گاز می باشد و در صوردت تائید میزان فشار گاز شهر، در این صورت برق را به پایه 9 رله می دهد. لازم به ذکر است پایه شماره 8 نیز محل استقرار نول می باشد.

پایه شماره 1 همان آلارم یا هشدار است که در مصارف عمومی خالی می باشد.

پایه شماره 2 تک سیم افشان (سیم نازک) یون می باشد.

لازم به ذکر است وایرها، هادی جریان بالا می باشند. به طور مثال ترانس جرقه زن چه در برنر گازی و چه در برنر گازوئیلی برق 220 ولت ما را به 1000 ولت بی آمپر تبدیل می کند. پس قاعدتاً وایرها از رشته سیم قطور تشکیل شده اند.

در وحله اول رله برق خود را از پایه 4 به موتور می دهد که هر گونه گازهای سمی و یا گرد و خاک از محل تولید شعله خارج گردد. موتور به مدت 60 تا 120 ثانیه به کار خود ادامه می دهد و بعد از آن ترانس جرقه زن از پایه 3 برق مورد نیاز خود را می گیرد و حدود 10 ثانیه در حال جرقه زدن می باشد و بعد از آن نوبت پایه شماره 5 جهت شیر برقی 1 می باشد.

لازم به ذکر است سوکت پایه شماره 5 رله اصلا برق ندارد. برقی که قرار است به شیر برقی داده شود از پایه شماره 7 به C سنسور فشار هوا داده می شود. در صورت تائید سننسور فشار هوا بابت کار دمنده، از NO برق به پایه شماره 5 ارسال می گردد. پس با این حساب پایه شماره 5 برنر های گازی، همیشه دو سیم دارند. زمانی که از NO سنسور فشار هوا، برق به پایه 5 ارسال شد، یعنی زمان تشکیل شعله، اما حتی با بودن شعله هنوز ترانس مشغول کار است. حدوداً 10 ثانیه در صورت تائید یون برای بودن شعله این بار ترانس رله را از کار می ندازد.. اما تا زمانی که آگوستات برق را قطع نکرده است، دمنده، شیر برقی، یون، سنسورها و خود رله فعال هستند و در صورت نبودن شعله بحث ریست به وجود می آید.

در صورتی که در برنر های گازی جای فاز و نول بر عکس شود، دمنده کار می کند، ترانس جرقه می زند، شیر برقی باز می شود، اما زمانی که یون باید بودن شعله را تائید کند، تائید نمی کند. این جزء موارد ایمنی خود برنر می باشد زیرا یون معمولا در بدنه شعله پخش کن مستقر می شود و با دیدن حرارت و انبساط و انقباظ تغییر شکل می دهد و با بدنه برنر تماس پیدا می کند و دیگر پالسی که توسط حرارت تولید می شود چون میزانش کم است به برنر نمی رسد.