تعرفه ها

اجرت و دسمزد خوب می گیریم و کار را تا جایی که امکان داشته باشد خوب تحویل میدهیم.

تعرفه

 

برای محاسبه پمپ فشار ساختمان تا 2.5 کیلووات 100 هزار تومان و 2.5 کیلووات به بالا 200 هزار تومان.

قبل از خرید و اجرا با ما مشورت کنید.