09212047806

دریچه بازدید لوله فاضلاب و آب باران

تعریف دریچه بازدید لوله فاضلاب و آب باران: دريچه قابل دسترسي روي لوله فاضلاب يا آب باران قائم يا افقي كه براي تميز كردن و خارج كردن هرگونه مانع جريان داخل لوله و رفع گرفتگي آن، مورد استفاده قرار می گيرد.

علامت دریچه بازدید لوله فاضلاب بر روی نقشه

علامت دریچه بازدید لوله فاضلاب بر روی نقشه

دریچه بازدید لوله فاضلاب بسته به نوع کاربرد آن به منظور انجام تست و بازدید فاضلاب و همچنن بازدید لوله فاضلاب برای رفع گرفتگی اجزای لوله فاضلاب و خود لوله فاضلاب اجرا می گردد.

اندازه دریچه بازدید لوله فاضلاب بازديد:

 • روي لول هكشي فاضلاب، تا قطر اسمي 100 ميلي متر (4 اینچ)، اندازة دريچه بازديد بايد برابر با قطر اسمي لولة فاضلاب باشد.
 • در لوله كشي فاضلاب با قطر اسمي بيش از 100 ميلي متر، اندازة دريچة بازديد بايد دست كم 100 ميليمتر باشد.
 • در لوله كشي افقي فاضلاب اصلي ساختمان با قطر اسمي بيش از 200 ميلي مت (4 اينچ)
 • براي بازديد بايد چاهك آدم رو نصب شود. درپوش چاهك آدم رو بايد در محل خود كاملاً مستقر، پايدار و گازبند باشد.
دریچه بازدید

دریچه بازدید

دریچه بازدید لوله فاضلاب به دو دسته تقسیم می گردد:

 1. دریچه بازدید تست
 2. دریچه بازدید برای بررسی و باز کردن گرفتگی لوله

به منظور بازديد و رفع گرفتگي احتمالي لول ههاي فاضلاب در نقاط زير بايد دريچه بازديد نصب شود:

 • در بالاترين نقطة هر شاخة انشعاب افقي
 • در محل تغيير امتداد لول ههاي افقي فاضلاب، در صورتي كه زاوية تغيير جهت لوله بيش از 45 درجه باشد
 • در پايين ترين قسمت لولة قائم فاضلاب، قبل از زانوي پايين لوله
 • در نقاطي روي لوله قائم فاضلاب كه براي آزمايش با آب دريچة دسترسي لازم است
 • روي لولة اصلي افقي فاضلاب، حداكثر به فاصلة 30 متر از يكديگر
 • روي لولة اصلي افقي، بلافاصله بعد از خروج از ساختمان
دریچه بازدید

دریچه بازدید

نکات اجرایی نصب دریچه بازدید:

 • دريچة بازديد بايد در جايي و به ترتيبي نصب شود كه دسترسي به آن آسان باشد و به سهولت بتوان از آن نقطه با فرستادن فنر، يا ابزار ديگر، گرفتگي لوله را برطرف كرد. فاصلة دريچة بازديد از ديوار مقابلش بايد دست كم 45 سانتي متر باشد.
 • دريچه بازديد كه روي لوله فاضلاب نصب مي شود بايد با واشر مناسب و پيچ و مهره كاملاً آب بند و گازبند شود تا فاضلاب از آن نقطه به داخل ساختمان نشت نكند و گازهاي داخل لوله به فضاهاي داخل ساختمان نفوذ پيدا نكند.
 • اگر لولة افقي يا قائم در اجزاي ساختمان دفن شود دسترسي به دريچة بازديد بايد با نصب يك دريچه كه تا سطح تمام شدة كف يا ديوار ادامه دارد، امكان پذير شود.
 • دريچة بازديد بايد عمود بر لوله يا طوري روي لول ة فاضلاب قرار گيرد كه با باز كردن دهانه آن امكان بازديد و تميز كردن لوله در امتداد جريان فاضلاب فراهم باشد.
 • اگر دريچة بازديد در محلي نصب شود كه احتمال يخ زدن آب داخل لوله باشد، بايد آن را در برابر يخ زدن حفاظت كرد.
 • نصب دريچه بازديد در فضاهاي تهيه مواد خوراكي (مانند نانوايي، قصابي، شيريني پزي و فضاهاي پخت و پز) مجاز نيست.