دسته بندی پروانه پمپ و سرعت مخصوص

دسته بندی پروانه پمپ و سرعت مخصوص   (IMPELLER CLASSIFICATION, SPECIFIC SPEED)

به طور کلی پمپ های سانتریفیوژ با توجه به سرعت مخصوصشان به سه دسته تقسیم می شوند.

  • پره شعاعی (Radial-Vane)
  • جریان ترکیبی (Mixed-flow)
  • جریان محوری (Axial-flow)

سرعت مخصوص (Ns) با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد:

Untitled

N: سرعت دورانی پمپ در واحد RPM

Q: دبی حجمی در نقطه بهترین نقطه کارکرد پمپ (BEP) در واحد m3/hour

H: هد پمپ (در هر مرحله یه پروانه) در نقطه بهترین کارکرد پمپ (BEP) در واحد m. در پمپ های چند مرحله ای هد مرحله اول را استفاده می کنیم.

دسته بندی پروانه پمپ با توجه به سرعت مخصوص

Untitled

مثال: سرعت مخصوص یک پمپ با هد 30.5 m و دبی 1135.7 m3/hr در دور 500 rpm را به دست آورید.

 

Untitled

 

با توجه به سرعت مخصوص به دست آمده پروانه پمپ از نوع جریان شعاعی (Radial Flow) انتخاب می گردد.

در هد و دبی ثابت، سرعت مخصوص بالاتر منجر به سرعت دورانی بیشتر و در نتیجه قطر پروانه کوچکتر می شود. در هد و سرعت دورانی ثابت، سرعت مخصوص بالاتر منجر به افزایش دبی پمپ می شود.

دسته بندی پروانه پمپ

 Untitled