09212047806

رایزر سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

معمولاً به لوله های اصلی که به صورت قایم اجرا می شوند رایزر گفته می شود. البته این تعریف کامل از یک رایزر نمی تواند باشد و برای تکمیل آن باید گفت به هر لوله اصلی که سیالات را از یک نقطه در ارتفاع خاص به نقطه ای دیگر در ارتفاع متفاوت انتقال می دهد رایزر گفته می شود. رایزر سیستم گرمایش ساختمان از روی کلکتور رفت شروع و به ورودی هر واحد ساختمان ختم می گردد.

قطر رایزر سیستم گرمایش ساختمان با توجه به ظرفیت حرارتی ساختمان سایز می شود. به طور مثال برای تامین آب گرم یک شوفاژ و پنج شوفاژ قطر متفاوتی از لوله نیاز می باشد.

جهت انتخاب سایز لوله رایزر میزان ظرفیت گرمایی مورد نیاز را بر مبنای BTU/hr به دست می آوریم و سپس طبق جدول زیر سایز لوله را بدست می آوریم.

سایز رایزر سیستم گرمایش:

رایزر سیستم گرمایش

رایزر سیستم گرمایش

 

توجه: معمولاً از لوله های فولادی سیاه درز دار برای رایزرهای سیستم گرمایش استفاده می شود. (رایزر سیستم گرمایش)

به منظور محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایشی ساختمان ابتدا باید افت حرارتی از دیوارها، کف، سقف، درب­های ورودی و پنجره­ها را محاسبه نمود.

فرضیات:

  • هر واحد 12 m2 پنجره دارد.
  • هر واحد دو درب ورودی، یکی ورودی آپارتمان و دیگری درب تراس جمعاً 4 m2 مساحت.
  • مساحت کل سقف­ها منهای مساحت زیربنای آشپزخانه و توالت، با فرض اینکه مساحت آشپزخانه و توالت در هر طبقه 25 متر باشد:

 130 x 6 = 780 m2  – (25 x 6) = 630 m2

  • مساحت کل کف­ها منهای مساحت زیربنای آشپزخانه و توالت، با فرض اینکه مساحت آشپزخانه و توالت در هر طبقه 25 متر باشد:

130 x 6 = 780 m2  – (25 x 6) = 630 m2

  • مساحت دیوارها نیز:

130 x 6 x 3 = 2340 m2

اختلاف دمای بیرون (منفی 10 درجه سانتی گراد)  و داخل (20 درجه سانتی گراد) را بدست می آوریم.

∆T = T2 – T1 = 20 ºC  – (-10 ºC) = 30 ºC

از فرمول زیر اتلاف حرارتی را محاسبه می­کنیم:

Q = S x K x ∆T

که در آن S مساحت بخش­های بدست آمده در قبل است و K ضریب اتلاف حرارتی برای هر بخش می­باشد.

پنجره­ها:

Q = 12 m2 x 5 x 30 ºC = 1800

درب­ها:

Q = 4 m2 x 5 x 30 ºC = 600

سقف­ها:

Q = 630 m2 x 1.5 x 30 ºC = 28,350

کف­ها:

Q = 630 m2 x 1.5 x 30 ºC = 28,350

دیوارها:

Q = 2340 m2 x 1.2 x 30 ºC = 84,240

مجموع همه اتلاف­ها:

Qtotal = 1800 + 600 + 28350 + 28350 + 84240 = 143,340 kcal

                    143,340 kcal  x 3.96 = 567,624 BTU

از مقاله رایزرها می توان پیدا کرد که برای اتلاف حرارتی بالا تقریباً یک رایزر با قطر لوله 2 ½” کافی است.