09212047806

سیستم لوله کشی پنج لایه

توجه به برخی نکات مهم ، در لوله کشی آب ساختمان ، به هر نحوی می تواند کمک شایانی به اجرایی اصولی داشته باشد . چند مورد ازین نکات را بررسی می کنیم :

رابطه لوله کشی فلزی و پنج لایه

برای برقراری ارتباط بین مهره ماسوره پنج لایه و رزوه مقابلش ، باید تک اورینگ های ماسوره درون پخ 45 درجه ای اتصال قرار بگیرد . علت این کار این است که اتصال های فلزی فاقد چنین شرایطی هستند  ، پس ما مجاز به برقراری مستقیم مهره ماسوره پنج لایه و رزوه های اتصالاتی در سیستم های فلزی نمی باشیم و مقید به استفاده از مغزی و تبدیل هایی بعنوان واسطه مهره ماسوره پنج لایه و رزوه سیستم فلزی هستیم .

اورینگ های متفرقه

اورینگ های اتصالات پنج لایه به نحوی طراحی می شوند که عملکردی بلند مدت در سیستم های گرمایشی داشته باشند ، پس در صورتی که اورینگ های اتصالات مفقود بشوند ، اجراکننده موظف نیست از اورینگ های مشابه یا متفرقه استفاده کند و باید اورینگ استاندارد را از نمایندگی های مجاز آن تهیه کند . در اصل تمامی اتصالات مورد استفاده در لوله کشی آب ساختمان ازین قانون پیروی می کنند .

لوله کشی

لوله کشی

مراقبت از لوله ها

همزمان با لوله کشی آب ساختمان ، ممکن است عملیات های اجرایی دیگر هم در ساختمان باشند ، پس رعایت نکات زیر قابل توجه است :

الف _ با قرار دادن کارتن یا مقوا در زیر رول لوله از آسیب های احتمالی جلوگیری گردد .

ب _ اگر در مسیر لوله ها هر گونه جسمی که به علت تیزی ممکن است آسیب برساند به لوله ها ، آنها را از مسیر لوله ها دور نگه داریم و یا مسیر را از این خطرات پاک کنیم .

ج _ بعد از به اجرا در آمدن لوله کشی و تعیین شدن مسیر لوله کشی و تایید و تست های نهایی مهندس ناظر ، مسیر با ملاتی سبک پوشانیده شود تا جلوگیری از آسیب های احتمالی انجام پذیرد .

نور مستقیم خورشید

استانداردهای تعریف شده که در زمان تولید ، نگهداری ، بهره برداری و حمل و نقل قابل توجه اند ، لوله های پلیمری را از تماس مستقیم با نور خورشید در تمام مراحل ذکر شده ، ممنوع اعلام می کنند . پس اگر عملیات لوله کشی در فضایی باز صورت می پذیرد ، باید از تماس نور مستقیم با لوله ها به هر نحوی پیشگیری نمود .

اعمال وزن اضافی

اعمال هر گونه وزن اضافی بر روی لوله ها به هر بهانه ، مجاز نمی باشد . اعم از وزن شیر آلات ، شیر های اصلی ، شیر های فرعی ، کلکتور ها و …

مسیر افقی در سیستم توکار

لوله کشی

لوله کشی

استاندارد ها به هیچ وجه اجازه اعمال مسیر افقی لوله ها در سیستم توکار را به ما نمی دهند . پس مسیرهای افقی در صورت انتخاب ، باید از طریق کف انجام شوند .

لوله کشی در سقف کاذب

اگر از سقف کاذب جهت عبور لوله های پنج لایه استفاده گردید ، باید از تقاطع دیوارها بعنوان  مسیری عمودی استفاده کرد ، چرا که در تقاطع ها احتمال نصب هر گونه وسایل تزیینی و رفاهی کمتر است و خطر آسیب رسیدن به لوله ها در آن نقاط بشدت کمتر از نواحی دیگر است . اعمال دستورالعمل احتیاطی در لوله کشی آب ساختمان ، می تواند در رفع هزینه های احتمالی بعدی مفید واقع گردد .