09212047806

سیستم های تهویه پارکینگ

پارکینگ ها به علت مستعد بودن جهت حضور گازهای مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن جزو مکان های بسیار خطرناک محسوب می شوند . پس تهویه نمودن هوای این فضا اعم از هدایت کردن دود ناشی از خودروها و محصولات احتراق در هنگام حریق اهمیت بسزایی دارد . بسا اینکه به دلیل وجود موتورخانه مرکزی در مجاورت پارکینگ این آلودگی تشدید هم بشود .

مکانیزم هایی که برای این امر موجود هستند ، به دو گروه تقسیم می شوند :

الف – سیستم تهویه با اجرا کردن کانال کشی

ب – سیستم تهویه با حذف نمودن کانال کشی و بهره بردن از جت فن ها

سیستم تهویه با اجرا کردن کانال کشی

سیستم های تهویه پارکینگ

سیستم های تهویه پارکینگ

چون امکان تهویه طبیعی در پارکینگ ممکن نیست ، پس باید از طریق مکانیکی ، تامین نمودن هوای تازه و تخلیه کردن آن صورت بپذیرد . می توان فضای موتورخانه مرکزی را هم با همین روش مشترکا تخلیه کرد .

نکات منفی موجود در این سیستم اعم از هزینه های بسیار ، زمان اجرا ، پرت شدن فضاهای معماری ، جاگیر بودن ، عدم زیبایی و نیاز داشتن به ارتفاع زیاد ، باعث شده است تا روشی دیگر را بر این نوع ترجیح بدهند .

سیستم تهویه با استفاده از جت فن ها

در این روش با حذف کردن کامل کانال ها و جایگزین نمودن جت فن ها ، ایجاد روشی نوین اتفاق افتاده است . جت فن ها با خصوصیاتی چون ابعاد کوچک ، صدای کم و عملکرد بهینه ای که دارند باعث شده اند جریان هوای خوبی اتفاق بیفتد و آن را به سمت جت فن ها هدایت بکند و بهبودی چشمگیر را برای این سیستم ایجاد کند .

نکته

در پارکینگ های طبقاتی که بر روی جداره های خارجی خود مجاری بزرگی دارند و عبور هوا ممکن می شود ، اما جریان هوای مناسبی اتفاق نمی افتد ، منابعی جهت تهویه هوا مورد نیاز نیست و می شود تنها به نصب جت فن ها قانع بود .

اما در پارکینگ هایی مانند نوع زیر زمینی آن ، حتما باید تعابیری جهت ایجاد تهویه و ورود هوای تازه اتفاق بیفتد  و می شود با شفت ها عمل مکش و دمش مکانیکی را اعمال نمود .

سیستم های تهویه پارکینگ

سیستم های تهویه پارکینگ

انواع تهویه به روش جت فن

روش طبقه به طبقه

برای هر طبقه از فن های تامین  و تخلیه که مربوط به همان طبقه باشد ، بهره می برند و برای جلوگیری از پخش شدن دود در طبقه های دیگر ، در قسمت پشتی فن های تخلیه از دمپر های ثقلی استفاده می کنند .

روش مرکزی

فن های تامین و تخلیه را جهت نصب در همان طبقه استفاده نمی کنند و فن های مرکزی را بالای شفت ها مستقر می کنند . کنترل کردن هوای ورودی و خروجی را توسط دمپرهای موتوردار که بصورت مجزا در هر طبقه تعبیه می شود ، انجام می دهند .

اصول اولیه

عمل تهویه در پارکینگ های زیرزمینی تحت دو حالت انجام می شود .

حالت اول : در شرایط نرمال

که کاهش میزان آلاینده ها را توسط اتومبیل ها شاهد باشیم .

حالت دوم : در زمان وقوع حریق

تخلیه شدن بخارها ، دود و گازهای داغ .

سیستم های تهویه پارکینگ

سیستم های تهویه پارکینگ

تهویه نرمال

در این روش فن ها تنها زمانی که حس گرهای تشخیص برای غلظت بالاتر از آستانه باشد ، شروع به کار می کنند . می توان از این حس گر ها در موتورخانه مرکزی نیز استفاده نمود .

فرایند تهویه به روش جت فن

1 – بررسی نقشه ها و محاسبه مساحت پارکینگ

2 – محاسبه مساحت مورد احتیاج برای شفت های ورود و خروج هوای تازه و دود

3 – تعیین محل مناسب برای شفت ها

4 – محاسبه و انتخاب فن

5 – انتخاب کردن صداگیر مناسب

6 – جانمایی کردن جت فن ها

7 – محاسبه ابعاد بازشو ها

8 – محاسبه ابعاد دمپر ها

9 – شبیه سازی فرایند