09212047806

شیر کف فلزی و شیر کشویی

این شیرها (شیر کف فلزی و شیر کشویی) که در شبکه های لوله کشی در تاسیسات عمومی، خانگی و صنعتی کاربرد دارند شامل:

شیر فلکه ها (کشویی، بشقابی)، شیر سماوری، شیر تنظیم فشار و شیر یک طرفه و به شرح زیر می باشند.

شیر کف فلزی و شیر کشویی:

باید دانست که این شیرها در بازار ایران به نام “شیر فلکه” معروف شده و به این نام شناخته می شوند، در صورتی که اسامی علمی آن ها چنین نیست.

شیر فلکه ها بر حسب ساختمان و کاربردشان به دو دسته تقسیم می شوند:

  • شیر کشویی (Gate Valve)
  • شیرهای واشری و بشقابی یا کف فلزی (Globe Valve)

شیر فلکه کشویی:

به طور کلی، این شیر از چند قسمت اصلی، یعنی فلکه، میله، دروازه یا دیسک (Gate)، نشیمنگاه و بدنه تشکیل شده است.

باز و بسته کردن این شیر، می توان جریان سیالی را در مسیری برقرار و یا آن را قطع کرد.

به عبارت دیگر، شیر کشویی شیر کنترل نیستو با آن نمی توان مقدار دبی سیال را تنظیم و کنترل کرد و تنها به عنوان یک شیر قطع کننده در مدار به کار برده می شود.

شیر فلکه ها عموما در دو نوع میله بالا رونده (Rising Stem) و میله ثابت (Non-Rising Stem) ساخته و به بازار عرضه می شوند.

شیر کشویی

شیر کشویی

شیر فلکه کف فلزی:

این شیر نیز به طور کلی از قسمت های اصلی فلکه، میله، دیسک، نشیمنگاه و بدنه تشکیل شده است.

با باز و بسته کردن این شیر نیز مانند شیر کشویی، می توان جریان سیال را در مسیری برقرار یا قطع کرد.

در این نوع شیر، به دلیل نوع ساختمان داخلی آن، در مسیر حرکت، سیال دوبار تغییر امتداد 90 درجه ایجاد می شود که این عمل باعث به وجود آمدن مقاومت زیادی در مقابل جریان می گردد.

بدین جهت از این شیر می توان برای تنظیم افت فشار خط و در نتیجه تنظیم دبی استفاده کرد.

 شیر کف فلزی (بشقابی) یکی از پر مصرف ترین شیرهای کنترل و تنظیم مقدار جریان سیال است.

در موقع نصب شیرهای کف فلزی، باید توجه شود که هنگام نصب شیر، جهت جریان سیال در همان جهتی باشد که بر روی شیر مشخص گردیده است.

این جهت به طریقی است که سیال از سطح زیری دیسک (بشقاب) وارد و از سطح رویی آن از شیر خارج می شود.

شیرهای کف فلزی رایج در بازار، اغلب دارای دیسک و نشیمنگاه مخروطی هستند.

در نتیجه بر روی دیسک و نشیمنگاه آن ها، مواد خارجی نخواهد نشست و این شیرها به خوبی و به طور آب بندی، مدار را قطع می کنند.

شیر کف فلزی (شیر کف فلزی و شیر کشویی)

شیر کف فلزی (شیر کف فلزی و شیر کشویی)