09212047806

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

توجه به استانداردهای لوله کشی آب و فاضلاب در توالت های فرنگی امری مهم است ، چرا که در صورت بروز هر گونه مشکل بعد از اجرای عملیات های نازک کاری همچون کاشی کاری و … نوبت به نصب توالت فرنگی می رسد و آنجاست که دچار مشکل خواهیم شد . برای رفع نواقص پیش آمده نیز باید متحمل پرداخت زمان و هزینه های هنگفت بود .

نکات مهم در لوله کشی آب و فاضلاب

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

ارتفاع تمام شده از کف وسایل بهداشتی را 40 الی 45 در نظر بگیرید .

حداقل قطری که برای لوله فاضلاب در نظر می گیرید باید 80*100 باشد .

ارتفاعی که برای شیر پیس وار در نظر گرفته می شود 15 الی 30 سانتیمتر است .

فاصله محور را از دیوار مجاور 45 در نظر بگیرید .

فاصله جهت محور لوازم بهداشتی را 76 در نظر بگیرید .

فاصله از جلو در را 50 در نظر بگیرید .

فاصله از پشت سر را 25 الی 30 در نظر بگیرید .

روش لوله کشی

الف – لوله کشی را باید تا جایی که راه بدهد صاف و راست و در موازات سقف ، دیوار و کف های بنا اجرا کرد .

ب – در شاخه هایی که بصورت افقی هستند ، نباید تغییر زاویه ای بیشتر از 45 درجه رخ بدهد . برای ایجاد زاویه ای 90 درجه ای از دو زاویه 45 درجه استفاده شود .

ج – توجه ب موازی بودن لوله های قائم فاضلاب و هواکش قابل توجه است . فاصله ای که برای بین لوله ها در نظر گرفته می شود ، حداقل 5 سانتیمتر است . عبور دادن هرگونه لوله از پنجره ، درب و باقی بازشو های ساختمان غیر مجاز است .

د – اندازه و محل قرار گیری سوراخ های ایجاد شده برای عبور لوله ها و تجهیزات دیگر چه در کف ، سقف یا دیوار باید به تصویب نهایی دستگاه نظارتی رسیده باشد .

ه – نصب درپوش موقت و متناسب ، برای لوله هایی که دهانه آنها باز مانده ، جهت اعمال کارهایی که بعدها قرار است اتفاق بیفتد ، الزامی است .

ک – شیب یکنواخت برای اجرا کردن لوله کشی فاضلاب تا حد ممکن الزامی است . فلسفه اصلی شیب ها دور ماندن لوله های فاضلاب از لوازم های بهداشتی است . اجرای شیب برعکس مطلقا ممنوع اعلام شده است .

س – تکیه گاه های مجاور به هم ، در سیستم لوله کشی در فاضلاب و هواکش ، باید مطابق با استاندارد باشد .

و – هرگونه وسیله که متصل به شبکه فاضلاب باشد ، باید مجهز به سیفون شده  و در مسیر لوله های خروجی هیچ لوازمی ، نباید بیشتر از یکی کار گذاشته شده باشد .

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

فاصله توالت فرنگی و دیوار

فاصله ای که بر اساس استاندارد برای این مورد در نظر گرفته شده است ، حدود 30 سانتیمتر است . مقصود ، از مرکزیت لوله خروجی فاضلاب که در واقع زیر توالت تعبیه شده است می باشد  .

محل دهانه اتصال

در زمان اجرای سیستم لوله کشی آب و فاضلاب آگاه بودن از موقعیت دهانه های متصل شبکه فاضلاب به لوازم بهداشتی ساختمان ، ابعادشان ، اندازه وسایل ها و چگونگی اتصال شان به دهانه های فاضلاب ، جزو مهمترین اصول است .

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی