09212047806

لوله کشی ونت یا هواکش فاضلاب و اصول اجرایی آن

لوله کشی ونت یا هواکش لوله فاضلاب به منظور تخلیه گاز متان چاه فاضلاب، برقراري ارتباط جريان هواي آزاد با شبكه  لوله كشي فاضلاب و حفاظت آب هوابند سيفون در برابر فشار معكوس يا مكش سيفوني می باشد.

اصول اجرایی لوله کشی ونت:

 • لوله قائم كه لوله هاي انشعاب هواكش در آن تجميع مي شود و انتهاي آن به هواي آزاد ختم مي شود. لوله قائم هواكش فاضلاب فقط به منظور هواكش فاضلاب ب هكار مي رود.
 • ادامه لوله فاضلاب به سمت بام پس از بالاترين اتصال شاخه افقي فاضلاب. اين قسمت از لول ة قائم فقط به عنوان هواكش كار می كند.
 • اطراف لوله کشی ونت فاضلاب كه از بام عبور مي كند بايد به كمك مواد آب بند مانند ورق سربي، ورق فولادي گالوانيزه، ورق آلومينيومي و ورق پلاستيكي ، در برابر نفوذ رطوبت و آب، آب بندي شود.
 • قطر اسمي لوله  هواكش نبايد كمتر از نصف قطر اسمي لوله فاضلاب باشد.
 • انتهاي لوله هواكش بايد در خارج از ساختمان قرار گيرد و دهانه آن با توري مقاوم حفاظت شود.
 • دو خم قائم مي تواند بدون هواكش اجرا شود ولي نصب هواكش در بالا و پايين دو خم افقي الزامي است مگر اينكه تعداد طبقات در بالاي دو خم كمتر از 5 طبقه باشد.
لوله کشی ونت یا هواکش

لوله کشی ونت یا هواکش

اصول اجرایی لوله کشی ونت:

 • در استاندارد ISO 3633 لوله ها با علامت “A” براي لوله كشي آب باران و هواكش فاضلاب و لوله های با علامت “B” براي لوله كشي فاضلاب، هواكش فاضلاب و آب باران اختصاص دارند
 • هر لوله قائم هواكش يا هواكش لوله قائم فاضلاب بايد از قسمت بالا، بدون كاهش قطر، تا هواي آزاد ادامه يابد.
 • در ساختما نهاي بلندتر از 10 طبقه، براي حداكثر هر 10 طبقه، بايد هواكش كمكي نصب شود. اين لوله هواكش بايد شيب داشته باشد و دهانة بالايي آن به لوله قائم هواكش و دهانه پايين آن به لوله قائم فاضلاب، با زاويه 45 درجه، متصل شود.
 • اگر لوله هاي پليمري روكار نصب مي شوند نبايد در معرض تابش مستقيم نور آفتاب باشند.
 • انتهاي بالاي لولة هواكش روي بام بايد دست كم 30 سانتي متر از كف تمام شدة بام، در نقطه خروج لولة هواكش، بالاتر باشد. اين ارتفاع در نقاط سردسير بايد با توجه به حداكثر ارتفاع برف افزايش يابد.
 • هر تغيير اندازه در قطر لوله هواکش بايد دست كم در 30 سانتيمتري زير بام انجام گيرد.
 • فاصلة افقي انتهاي لولة هواكش از هر در، پنجرة بازشو يا دهانة ورود هوا براي سيستم تعويض هواي ساختمان بايد دست كم 3 متر باشد. مگر آن كه انتهاي لولة هواكش دست كم 60 سانتيمتر بالاتر از آن نقاط قرار گيرد.
 • جنس قسمت نمايان لولة هواكش روي بام يا خارج ساختمان بايد از نوع فلزي باشد.
 • زاويه اتصال لوله هواكش خشك به لولة فاضلاب نبايد كوچكتر از 45 درجه نسبت به سطح افق باشد.

لولة قائم مشترك فاضلاب و هواكش

 • لولة قائم فاضلاب لوازم بهداشتي، بدون اتصال فاضلاب توالت و پيسوار، با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت، مي تواند به عنوان هواكش اين لوازم بهداشتي نيز عمل كند.
 • اين لولة قائم فاضلاب بايد، بدون هرگونه دوخم، بطور قائم امتداد يابد و شاخة فاضلاب هر يك از لوازم بهداشتي به صورت جداگانه به آن متصل شود. فاضلاب توالت و پيسوار نبايد به اين لوله قائم وارد شود.
 • اجراي دو خم دست كم 15 سانتيمتر بالاتر از بالاترين انشعاب مجاز است.
 • حداكثر فاصلة سيفون لوازم بهداشتي از لولة قائم فاضلاب نبايد از ارقام جدول زیر بیشتر باشد.
لوله کشی ونت

لوله کشی ونت

در زمان تست لوله فاضلاب، لوله هواکش نیز همراه با آن تست می گردد.

مشاهده نظرات

 • australian