09212047806

محاسبه حجم منبع انبساط موتورخانه مرکزی ساختمان

به منظور محاسبه حجم منبع انبساط در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و مساحت هر واحد 130 متر مربع است. آپارتمان در شهر تهران است. همچنین آپارتمان دارای یک طبقه پارکینگ می باشد. مطلوب است محاسبه حجم منبع انبساط، ظرفیت حرارتی بویلر، قطر رایزر آب گرمایش ساختمان را به دست می آوریم.

A. محاسبه حجم منبع انبساط

B. ظرفیت حراررتی بویلر

C. قطر رایز آب گرمایش

پاسخ:

A. اگر به مقاله انواع منبع انبساط مراجعه کنید در می یابید که می توانیم از هر دو منبع انبساط تک لول و یا دو لول که هر دو جزء منابع انبساط باز حساب می شوند، استفاده نمود. برای شهر تهران از منبع انبساط باز استفاده می­کنیم ،از اینرو محاسبه حجم منبع انبساط از فرمول زیر بدست می آید:

  188  = 500 ÷  93,600 = 500 ÷ ظرفیت حرارتی بویلر

Lit 188

محاسبه حجم منبع انبساط

محاسبه حجم منبع انبساط

B. همانطور که در مقاله انواع بویلرها (دیگ آب گرم) بیان شد مبنای محاسبه ظرفیت بویلر به نوع آب و هوای شهر بستگی دارد. شهر تهران جزء مناطق معتدل به حساب می آید، از اینرو ظرفیت حرارتی بویلر برای شهر تهران از فرمول زیر محاسبه می­شود:

کل زیر بنای مفید ساختمان  x 120 = 130 x 6 (یک طبقه پارکینگ می­باشد) x 120 = 93,600 kcal/hr

اگر به کاتالوگ سازنده بویلر مراجعه کنید می توانید یه نتایج زیر دست یابید:

  • یک بویلر چدنی مدل 400 با مشخصات زیر می­توان برای این ظرفیت انتخاب نمود:

5 پره، 110،000 کیلو کالری و 72 لیتری

  • همچنین می­توان یک بویلر چدنی مدل Turbo با مشخصات زیر انتخاب نمود:

5 پره، 123،000 کیلو کالری و 91 لیتری

C. به منظور محاسبه قطر لوله رایزر آب گرمایشی ساختمان ابتدا باید افت حرارتی از دیوارها، کف، سقف، درب­های ورودی و پنجره­ها را محاسبه نمود.

فرضیات:

  • هر واحد 12 m2 پنجره دارد.
  • هر واحد دو درب ورودی، یکی ورودی آپارتمان و دیگری درب تراس جمعاً 4 m2 مساحت.
  • مساحت کل سقف­ها منهای مساحت زیربنای آشپزخانه و توالت، با فرض اینکه مساحت آشپزخانه و توالت در هر طبقه 25 متر باشد:

 130 x 6 = 780 m2  – (25 x 6) = 630 m2

  • مساحت کل کف­ها منهای مساحت زیربنای آشپزخانه و توالت، با فرض اینکه مساحت آشپزخانه و توالت در هر طبقه 25 متر باشد:

130 x 6 = 780 m2  – (25 x 6) = 630 m2

 

  • مساحت دیوارها نیز:

130 x 6 x 3 = 2340 m2

اختلاف دمای بیرون (منفی 10 درجه سانتی گراد)  و داخل (20 درجه سانتی گراد) را بدست می آوریم.

∆T = T2 – T1 = 20 ºC  – (-10 ºC) = 30 ºC

از فرمول زیر اتلاف حرارتی را محاسبه می­کنیم:

Q = S x K x ∆T

که در آن S مساحت بخش­های بدست آمده در قبل است و K ضریب اتلاف حرارتی برای هر بخش می­باشد.

 پنجره­ها:

Q = 12 m2 x 5 x 30 ºC = 1800

درب­ها:

Q = 4 m2 x 5 x 30 ºC = 600

سقف­ها:

Q = 630 m2 x 1.5 x 30 ºC = 28,350

کف­ها:

Q = 630 m2 x 1.5 x 30 ºC = 28,350

دیوارها:

Q = 2340 m2 x 1.2 x 30 ºC = 84,240

مجموع همه اتلاف­ها:

Qtotal = 1800 + 600 + 28350 + 28350 + 84240 = 143,340 kcal

                    143,340 kcal  x 3.96 = 567,624 BTU

از مقاله رایزرها می توان پیدا کرد که برای اتلاف حرارتی بالا تقریباً یک رایزر با قطر لوله 2 ½” کافی است.