09212047806

محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

به منظور محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایش ساختمان در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و مساحت هر واحد 130 متر مربع است. آپارتمان در شهر تهران است. همچنین آپارتمان دارای یک طبقه پارکینگ می باشد. مطلوب است محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایش ساختمان، حجم منبع انبساط و ظرفیت حرارتی بویلر را به دست میآورید.

 1. محاسبه سایز لوله رایزر
 2. حجم منبع انبساط
 3. ظرفیت حراررتی بویلر

پاسخ:

 1. به منظور محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایشی ساختمان ابتدا باید افت حرارتی از دیوارها، کف، سقف، درب­های ورودی و پنجره­ها را محاسبه نمود.

فرضیات:

 • هر واحد 12 m2 پنجره دارد.
 • هر واحد دو درب ورودی، یکی ورودی آپارتمان و دیگری درب تراس جمعاً 4 m2 مساحت.
 • مساحت کل سقف­ها منهای مساحت زیربنای آشپزخانه و توالت، با فرض اینکه مساحت آشپزخانه و توالت در هر طبقه 25 متر باشد:

 130 x 6 = 780 m2  – (25 x 6) = 630 m2

 • مساحت کل کف­ها منهای مساحت زیربنای آشپزخانه و توالت، با فرض اینکه مساحت آشپزخانه و توالت در هر طبقه 25 متر باشد:

130 x 6 = 780 m2  – (25 x 6) = 630 m2

 

 • مساحت دیوارها نیز:

130 x 6 x 3 = 2340 m2

اختلاف دمای بیرون (منفی 10 درجه سانتی گراد)  و داخل (20 درجه سانتی گراد) را بدست می آوریم.

∆T = T2 – T1 = 20 ºC  – (-10 ºC) = 30 ºC

از فرمول زیر اتلاف حرارتی را محاسبه می­کنیم:

Q = S x K x ∆T

که در آن S مساحت بخش­های بدست آمده در قبل است و K ضریب اتلاف حرارتی برای هر بخش می­باشد.

 پنجره­ها:

Q = 12 m2 x 5 x 30 ºC = 1800

درب­ها:

Q = 4 m2 x 5 x 30 ºC = 600

سقف­ها:

Q = 630 m2 x 1.5 x 30 ºC = 28,350

کف­ها:

Q = 630 m2 x 1.5 x 30 ºC = 28,350

دیوارها:

Q = 2340 m2 x 1.2 x 30 ºC = 84,240

مجموع همه اتلاف­ها:

Qtotal = 1800 + 600 + 28350 + 28350 + 84240 = 143,340 kcal

                    143,340 kcal  x 3.96 = 567,624 BTU

از مقاله رایزرها می توان پیدا کرد که برای اتلاف حرارتی بالا تقریباً یک رایزر با قطر لوله 2 ½” کافی است.

محاسبه سایز لوله رایزر

محاسبه سایز لوله رایزر

     2. اگر به مقاله انواع منبع انبساط مراجعه کنید در می یابید که می توانیم از هر دو منبع انبساط تک لول و یا دو لول که هر دو جزء منابع انبساط باز حساب می شوند، استفاده نمود. برای شهر تهران از منبع انبساط باز استفاده می­کنیم و حجم آن را از فرمول زیر محاسبه می­کنیم:

ظرفیت حرارتی بویلر ÷ 500 = 93,600 ÷ 500 = 187.2 Lit ≈ 188 Lit

    3. همانطور که در مقاله انواع بویلرها (دیگ آب گرم) بیان شد مبنای محاسبه ظرفیت بویلر به نوع آب و هوای شهر بستگی دارد. شهر تهران جزء مناطق معتدل به حساب می آید، از اینرو ظرفیت حرارتی بویلر برای شهر تهران از فرمول زیر محاسبه می­شود:

کل زیر بنای مفید ساختمان  x 120 = 130 x 6 (یک طبقه پارکینگ می­باشد) x 120 = 93,600 kcal/hr

اگر به کاتالوگ سازنده بویلر مراجعه کنید می توانید یه نتایج زیر دست یابید:

 • یک بویلر چدنی مدل 400 با مشخصات زیر می­توان برای این ظرفیت انتخاب نمود:

5 پره، 110،000 کیلو کالری و 72 لیتری

 • همچنین می­توان یک بویلر چدنی مدل Turbo با مشخصات زیر انتخاب نمود:

5 پره، 123،000 کیلو کالری و 91 لیتری