09212047806

محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر یا دیگ آب گرم

به منظور محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و مساحت هر واحد 130 متر مربع است. آپارتمان در شهر تهران است. همچنین آپارتمان دارای یک طبقه پارکینگ می باشد. مطلوب است محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر ، حجم منبع انبساط، قطر رایزر آب گرمایش ساختمان را به دست می آوریم.

A.      محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر
B.      حجم منبع انبساط
C.      قطر رایز آب گرمایش

پاسخ:

A.      همانطور که در مقاله انواع بویلرها (دیگ آب گرم) بیان شد مبنای محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر به نوع آب و هوای شهر بستگی دارد. شهر تهران جزء مناطق معتدل به حساب می آید، از اینرو محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر برای شهر تهران از فرمول زیر بدست می­ آید:

کل زیر بنای مفید ساختمان  x 120 = 130 x 6 (یک طبقه پارکینگ می­باشد) x 120 = 93,600 kcal/hr

اگر به کاتالوگ سازنده بویلر مراجعه کنید می توانید یه نتایج زیر دست یابید:

  • یک بویلر چدنی مدل 400 با مشخصات زیر می­توان برای این ظرفیت انتخاب نمود:

5 پره، 110،000 کیلو کالری و 72 لیتری

  • همچنین می­توان یک بویلر چدنی مدل Turbo با مشخصات زیر انتخاب نمود:

5 پره، 123،000 کیلو کالری و 91 لیتری

محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر

محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر

B.      اگر به مقاله انواع منبع انبساط مراجعه کنید درمی یابید که می توانیم از هر دو منبع انبساط تک لول و یا دو لول که هر دو جزء منابع انبساط باز حساب می شوند، استفاده نمود. برای شهر تهران از منبع انبساط باز استفاده می­کنیم و حجم آن را از فرمول زیر محاسبه می­کنیم:

ظرفیت حرارتی بویلر ÷ 500 = 93,600 ÷ 500 = 187.2 Lit ≈ 188 Lit

C.      به منظور محاسبه قطر لوله رایزر آب گرمایشی ساختمان ابتدا باید افت حرارتی از دیوارها، کف، سقف، درب­های ورودی و پنجره­ها را محاسبه نمود.

فرضیات:

  • هر واحد 12 m2 پنجره دارد.
  • هر واحد دو درب ورودی، یکی ورودی آپارتمان و دیگری درب تراس جمعاً 4 m2 مساحت.
  • مساحت کل سقف­ها منهای مساحت زیربنای آشپزخانه و توالت، با فرض اینکه مساحت آشپزخانه و توالت در هر طبقه 25 متر باشد:

 130 x 6 = 780 m2  – (25 x 6) = 630 m2

–         مساحت کل کف­ها منهای مساحت زیربنای آشپزخانه و توالت، با فرض اینکه مساحت آشپزخانه و توالت در هر طبقه 25 متر باشد:

130 x 6 = 780 m2  – (25 x 6) = 630 m2

–         مساحت دیوارها نیز:

130 x 6 x 3 = 2340 m2

اختلاف دمای بیرون (منفی 10 درجه سانتی گراد)  و داخل (20 درجه سانتی گراد) را بدست می آوریم.

∆T = T2 – T1 = 20 ºC  – (-10 ºC) = 30 ºC

از فرمول زیر اتلاف حرارتی را محاسبه می­کنیم:

Q = S x K x ∆T

که در آن S مساحت بخش­های بدست آمده در قبل است و K ضریب اتلاف حرارتی برای هر بخش می­باشد.

 پنجره­ها:

Q = 12 m2 x 5 x 30 ºC = 1800

درب­ها:

Q = 4 m2 x 5 x 30 ºC = 600

سقف­ها:

Q = 630 m2 x 1.5 x 30 ºC = 28,350

کف­ها:

Q = 630 m2 x 1.5 x 30 ºC = 28,350

دیوارها:

Q = 2340 m2 x 1.2 x 30 ºC = 84,240

مجموع همه اتلاف­ها:

Qtotal = 1800 + 600 + 28350 + 28350 + 84240 = 143,340 kcal

                    143,340 kcal  x 3.96 = 567,624 BTU

از مقاله رایزرها می توان پیدا کرد که برای اتلاف حرارتی بالا تقریباً یک رایزر با قطر لوله 2 ½” کافی است.