09212047806

محاسبه هد پمپ سیرکولاسیون آب سیستم گرمایش

برای محاسبه هد پمپ سیرکولاسیون از آنجایی که هد پمپ باید به اندازه ای باشد که آب را تا دور ترین دستگاه پخش کننده حرارتی به گردش در آورد لذا هد پمپ بر اساس افت فشارهای طولی و محلی و بحرانی ترین مسیر که معمولاً طولانی ترین مسیر را پیدا کرده و سپس افت فشارهای طولی و محلی را محاسبه می کنیم و بر اساس آن هد لازم را بدست می آوریم.

افت فشار طولی یا همان افت هد طولی پمپ سیرکولاسیون عبارت است از طول مسیر بحرانی (طول مسیر موتورخانه تا پخش کننده بحرانی) ضرب در ضریب K. چون مسیر پمپ سیرکولاسیون یک لوپ رفت و برگشت می باشد، در نتیجه باید مسیر رفت و برگشت را جمع کرد و فرض می کنیم طول مسیر رفت آب گرم سیستم با برگشت آن برابر است در نتیجه LCritical ضرب در 2 می شود.

افت هد طولی برابر است با:

h1 = 2 LCritical  x 0.25

افت فشار محلی ناشی از اقلام زیر می باشد:

 • شیرآلات و اتصالات: افت فشار شیرآلات و زانوها را نصف افت فشار طولی در نظر می گیریم.

h2 =  0.25 LCritical

 • بویلر یا دیگ آب گرم: در این رابطه افت فشار دیگ را 1000 Pas در نظر می گیریم.

یک پاسکال را معادل 1 متر ستون آب در نظر می گیریم.

 • کلکتورها (رفت و برگشت): برای هر کدام از کلکتورها نیز 500 Pas (پاسکال) افت فشار در نظر می گیریم.

500 x 2 = 1000 Pascal

 • پخش کننده حرارتی: برای پخش کننده حرارتی (رادیاتور) 15 ستون آب یا 100 تا 200 پاسکال افت فشار در نظر می گیریم. در صورتی که پخش کننده حرارتی از نوع فن کوئیل و یا هواسازها باشد به کاتالوگ و بروشور آن باید مراجعه کرد.

در نهایت افت فشار محلی را از فرمول زیر می توان محاسبه نمود:

H = 0.25 LCritical + 2.15

بنا بر این از روابط بالا به رابطه اصلی زیر می رسیم:

HPump = 0.75 LCritical + 2.15

مثال: محاسبه هد پمپ سیرکولاسیون

طریقه محاسبه هد (h) و توان الکتریکی (Power) مورد نیاز پمپ سیرکولاسیون برای یک ساختمان 7 طبقه:

محاسبه هد پمپ سیرکولاسیون

محاسبه هد پمپ سیرکولاسیون

 • فرض می کنیم پخش کننده حرارتی رادیاتور می­باشد.
 • فرض بر این است که موتورخانه در پارکینگ قرار دارد.
 • مسیر بحرانی که معمولاً دور ترین فاصله پخش کننده حرارتی (رادیاتور، فن کویل، هواساز و …) تا پمپ سیرکولاسیون می باشد، برابر است با:

 LCritical = L1 + L2 + L3 = 5 + 21 + 10 = 36 m

 • چگالی یا دانسیته آب 1000 kg/m3
 • افت فشار شیرآلات و اتصالات :

25 x LCritical = 36 x 0.25 = 9 m

 • افت فشار بویلر :

1 m

 • افت فشار کلکتورهای رفت و برگشت:

1 m

 • افت فشار رادیاتور

2 m

جمع افت فشار معادل طول برابر است با:

LTotal = 36 + 9 + 1 + 1 + 0.2 = 47.2 m

محاسبه هد پمپ سیرکولاسیون از فرمول زیر انجام می گردد:

hPump = 0.75 LTotal + 2.15 = 0.75 x 47.2 + 2.15 = 37.55 m

توان الکتریکی پمپ از فرمول زیر محاسبه می­شود:

اگر هر خانه همزمان دو شیر باز داشته باشند و از هر شیر 10 لیتر بر دقیقه

آب برود می شود

6 x 10 x 2 = 120 Lit / min

120 lit / min x 60 ÷ 1000 = 7.2 m3 / hr

 

مشاهده نظرات

 • فری