09212047806

پمپ فشار یا بوستر پمپ محاسبه هد و توان پمپ فشار

اطلاعاتی که برای محاسبه هد پمپ فشار یا بوستر پمپ باید داشته باشیم به قرار زیر است:

  • دما سیال
  • فشار سیال
  • چگالی سیال
  • چگالی نسبی سیال (Specific Gravity)

نسبت چگالی هر سیال به چگالی آب را چگالی نسبی آن می نامند. اگر عدد بزرگتر از یک باشد سنگینتر از آب است و اگر کمتر از یک باشد سبک تر از آب است. به طور مثال چگالی نسبی متانول 0.76 است پس از آب سبکتر است.

  • دبی سیال
  • ویسکوزیته سیال

ویسکوزیته همان چسبندگی در برابر حرکت می باشد، ویسکوزیته به دو بعد دینامیکی و سینماتیکی تقسیم می شود. ویسکوزیته دینمایکی (مطلق) را با µ نشان می دهند. با تغییر و افزایش آن میزان افت و مقاومت سیستم نیز افزایش می یابد.

  • ارتفاع سیال (Head)

انرژی که پمپ فشار یا بوستر پمپ به سیال می دهد و باعث افزایش فشار سیال در خروج از پمپ می شود که آن را با h نمایش می دهند و واحد آن متر است. رابطه بین هد داده شده توسط پمپ به سیال و فشار سیال در ورودی و خروجی به این ترتیب محاسبه می گردد.

فرمول:

فرمول

فرمول

 

طریقه محاسبه هد (h) و توان الکتریکی (Power) مورد نیاز پمپ فشار یا بوستر پمپ برای یک ساختمان 7 طبقه:

چگالی آب 1000 kg/m3

افت فشار آب در کف خواب لوله 1 bar

فشار آب شهر 2 bar

P1 = 2 bar

راندمان پمپ ηp = 0.6

راندمان موتور  ηm = 0.95

اگر هر خانه همزمان دو شیر باز داشته باشند و از هر شیر 10 لیتر بر دقیقه

آب برود می شود

6 x 10 x 2 = 120 Lit / min

120 lit / min x 60 ÷ 1000 = 7.2 m3 / hr

P2 = P1 + 1 bar (افت فشار کف خواب) + (3 x 7 ÷ 10) = 2 + 1 +2.1 = 5.1 bar

پمپ فشار یا بوستر پمپ

پمپ فشار یا بوستر پمپ

 

محاسبه هد پمپ فشار یا بوستر پمپ

محاسبه هد پمپ فشار یا بوستر پمپ