09212047806

مراحل انجام لوله کشی آب گرم و سرد

مراحل انجام کار لوله کشی آب گرم و سرد در زیر به ترتیب توضیح داده شده است.

 1. نقشه های آب سرد و آب گرم را مطالعه نمایید.
 2. محل اجرای کار را با نقشه های موجود مطابقت داده، تغییرات و تفاوت های احتمالی را بررسی نمایید.
 3. لباس کار مناسب بپوشید و نکات ایمنى فردى و گروهى کارگاهى را در حین اجراى کار رعایت کنید.
 4. لیست متراژ لوله و تعداد اتصالات را به صورت دقیق آماده کنید.
 5. لوله کشى رایزر را اجرا نما یید.
 6. لوله کشى طبقهٔ اوّل را از محل رایزرها شروع کنید.
 7. لوله کشى طبقه اول را اجرا نموده انشعاب هر مصرف کننده را با ارتفاع مناسب اجرا کنید.
 8. سرهاى انتهایی لوله کشى را با ى ک درپوش مسدود نما یید.
 9. لوله کشى انجام شده را مهار کنید.
 10. لوله کشى طبقه دوم را نیز مانند طبقه اول انجام دهید.
 11. سرهاى انتهایی لوله کشى طبقه دوم را نیز با درپوش ببندید.
 12. درپوش هاى آب سرد و آب گرم ى ک وسیله بهداشتى طبقهٔ اوّل را باز کنید و با استفاده از یک لوله و مهره و ماسوره و سایر فیتینگ هاى لازم آنها را به ى ک دیگر ارتباط دهید.
 13. کلیه قسمت هاى لوله کشى را بازدید کنید و از مسدود بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.
 14. پایین ترین درپوش را باز نمایید و با اتصال به شبکه آب شهر سیستم را پر کنید.
 15. از طبقه پایین درپوش هاى انسداد را شل کنید و شاخه انشعابى و کل سیستم را هواگیرى نمایید به طورى که هواى محبوس در لوله ها کاملاً تخلیه شود و آب بیرون بزند. سپس درپوش ها را سفت کنید.
 16. توسط دستگاه تست، فشار آب در سیستم لوله کشى را به حداقل 10 بار برسانید.
 17. کلیه قسمت هاى لوله کشى را بازرسى کنید. چنانچه بخشى از لوله کشى آب بندى نباشد، باید عملیات آب بندى و اصلاح سیستم انجام گیرد و آزمایش به همان شیوه فوق الذکر تکرار شود. توجه داشته باشید که حداقل مدت آزمایشى ک ساعت باشد. (مراحل انجام لوله کشی)
مراحل انجام لوله کشی

مراحل انجام لوله کشی