09212047806

مشعل گازوئیلی

در این مقاله مشعل گازوئیلی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود.

از انواع مشعل های مورد استفاده در ایران می توان به مشعل گازی و مشعل گازوئیلی اشاره نمود. در زیر مشعل گازوئیلی را شرح می دهیم.

اجزای مشعل گازوئیلی
اجزای مشعل گازوئیلی

اجزای مشعل گازوئیلی

نکته 1: از الکترو موتورهای گازوئیلی 1 تا 3 به گازی 1 تا 3 سازگار است ولی از گازی 1 تا 3 به گازوئیلی 1 تا 3 نمی توان نصب کرد، زیرا الکتروموتور گازی سوراخ برای نصب پمپ گازوئیل ندارد.

نکته 2: ترانس جرقه شامل خود ترانس، وایرها و الکترودها است

نحوه فرامین رله های مشعل گازوئیلی

پایه رله مشعل گازوئیلی

پایه رله مشعل گازوئیلی

  • آگوستات مستغرق بر روی دیگ با نیاز کمبود دما، فاز مورد نیاز رله را به پایه شماره 19 ارسال می کند.

آگوستات برق اصلی را از پایه C می گیرد و به پایه NO می دهد و خروجی NO را به پایه رله می دهد.

  • رله برق مورد نیاز دمنده یا همان الکترو موتور را از پایه 4 به موتور می دهد.

در حدود 60 الی 120 ثانیه الکترو موتور در حال کار است: به دلیل زیر

جهت تخلیه گرد و غبار، سموم و در کنارش پیش گرم کردن گازوئیل توسط پمپ.

  • بعد از زمان طی شده رله برق مورد نیلز جرقه زن را ارسال می کند.

در حدود 10 ثانیه ترانس جرقه زن به تنهایی کار می کند.

در  طول این 10 ثانیه رله از پایه 5 برق مورد نیاز شیر برقی را ارسال می کند.

این زمان، زمان تشکیل شعله است.

  • ترانس جرقه زن حتی با بودن شعله در حال زدن جرقه است و حدوداً 10 ثانیه به این کار ادامه می دهد.

این 10 ثانیه تایمی است که رله به فتوسل اجازه می دهد تا وجود شعله را تائید کند.

لازم به ذکر است برقی که به فتوسل داده می شود 12 ولت است،

 پس به این نتیجه می رسیم در رله های گازوئیلی ترانس کاهنده وجود دارد.

  • پایه شماره 6 جهت شیر برقی دوم در صورت وجود داشتن، است.

پس اگر مشعلی دو عدد شیر برقی داشته باشد،

شیر برقی که به مشعل وصل می شود شماره 1 و سیم  شیر برقی شماره 2 به پایه 6 بسته می شود.

پایه 7 برای تامین برق آلارم یا هشدار می باشد.

نحوه رفع اخطار رله به ترتیب زیر می باشد:

  • در صورتی که فتوسل وجود شعله را تائید نکند، لامپی در خود رله روشن می شود
  • در این موقعیت پایه شماره 7 بنام آلارم برق دار می شود.
  • در صورتی که فتوسل وجود شعله را تائید ننماید و لامپ ریست در روی رله روشن باشد.
  • با فشردن دکمه ریست تمامی مراحل دوباره تکرار می شود و فرد تاسیساتی ایراد را تشخیص می دهد.

پایه شماره 9 فاز است و توسط پایه رله به پایه های 1 تا 5 برق می دهد.

لازم به ذکر است در صورتی که در مشعل گازوئیل سهواً یا عمداً جای فاز و نول اشتباه بسته شود، هیچ تاثیری در کارکرد دستگاه ندارد و مشعل به کار خود ادامه می دهد اما از نظر امنیتی مشکل دارد.