09212047806

منبع انبساط باز موتورخانه مرکزی

تعریف منبع انبساط: هنگام راه اندازى سیستم گرم کننده، آب داخل سیستم، به دلیل بالارفتن درجه حرارت منبسط شده، حجم آن زیاد مى شود، منبع انبساط، این ازدیاد حجم را در خود جاى داده، از بالارفتن بیش از حد فشار سیستم و ایجاد خطرات مالى و احتمالاً جانى جلوگیرى مى کند. (منبع انبساط باز)

منبع انبساط باید در محل نصب، به کمک پایه، آویز و بست هاى مناسب، به اجزاى ساختمان مهار شده و در وضعیت پایدار مستقر گردد. منبع انبساط ضمناً وظیفه تغذیه و تأمین کسرى آب سیستم را نیز برعهده دارد. این منبع ممکن است از نوع باز و یا بسته باشد.

منبع انبساط باز:

 منبعى است که با هواى اتمسفر مرتبط بوده، فشار داخل آن همیشه برابر فشار جو محل است.

ساختمان منبع انبساط باز:

منبع انبساط باز معمولاً از ورق گالوانیزه به صورت مکعب، با گنجایش 100 تا 3000 لیتر ساخته مى شود. درحال حاضر این مخازن تا گنجایش 200 لیتر نیز از ورق آلومینیوم به صورت یک پارچه و به شکل استوانه تولید مى شود. مخازن انبساط آلومینیومى به دلیل نداشتن اشکال زنگ زدگى و خوردگى نسبت به نوع گالوانیزه آنها برترى دارد. در مخازن گالوانیزه عمل زنگ زدگى و خوردگى از محل جوش ها شروع شده، پس از چند سال تمام سطوح منبع پوسیده و از بین مى رود.

داخل هر منبع انبساط باز، یک شیر شناور، جهت تأمین کسرى آب و تغذیه سیستم نصب مى گردد.  سطح آب منبع، توسط شیرشناور در یک حد معین ثابت نگه داشته مى شود. مسئله مهمى که متأسفانه در عمل به آن توجه نمى شود، تأمین فضاى لازم برای انبساط آب است، چون همیشه شناور به وسیله افراد غیرمتخصص طورى تنظیم مى گردد که تقریبا تمامى حجم منبع با آب پر مى شود. گوى شناور براى جلوگیرى از زنگ زدن باید از جنس مس باشد.

محل نصب منبع انبساط باز:

 این منبع باید در ترازى نصب گردد که سطح آب داخل آن در وضعیت عادى حداقل 122 سانتى متر از بالاترین اجراى سیستم گرمایى بالاتر باشد. مناسب ترین محل نصب منبع انبساط باز، بام ساختمان است.

لوله کشى منبع انبساط باز:

لوله کشى آب شهر  لوله آب شهر توسط یک شیر قطع و وصل به شیر شناور و شیر دیگرى به طور مستقیم به منبع انبساط باز متصل مى گردد تا در زمان پر کردن اولیه سیستم (که به حجم زیاد آب نیاز است)  از آن استفاده شود.

لوله کشى رفت انبساط  این لوله از روى لوله رفت دیگ شروع شده، با کم ترین پیچ و خم تا محل نصب منبع انبساط باز هدایت مى شود و در قسمت بالاى منبع به آن متصل مى گردد. باید توجه شود که در مسیر دیگ تا منبع انبساط، بر روى این لوله، هیچ شیر قطع کننده اى نصب نگردد.

لوله کشى برگشت انبساط  این لوله از اتصالى بر روى منبع انبساط  (که در داخل سطح آب قرار دارد)، شروع شده، با کم ترین پیچ و خم به داخل موتورخانه هدایت مى شود و بر روى لوله برگشت دیگر متصل مى گردد.

لوله کشى سرریز  هر منبع انبساط باز باید داراى لوله سرریز باشد. این لوله از ترازى بالاتر از سطح آب داخل منبع و پایین تر از اتصال آب شهر به منبع شروع شده و تا داخل موتورخانه هدایت مى گردد، تا در زمان خراب شدن شیر شناور آب به داخل موتور خانه هدایت شود و با دیدن آن نسبت به تعمیر و یا تعویض شیر شناور اقدام گردد. این لوله که لوله “خبر” نامیده مى شود باید حداقل به قطر نامى یک اینچ باشد.

منبع انبساط باز

منبع انبساط باز

 

لوله کشى منبع انبساط باز:

لوله کشى هواکش  منبع انبساط باز باید داراى لوله هواکش باشد تا هواى داخل منبع را بدون هیچ شیر قطع کننده اى به هواى خارج مرتبط سازد.

توسط شیرفلکه بشقابى بین لوله رفت و برگشت انبساط، کرده، )به لوله » باى پاس « مقدارى از آب جریانى در لوله رفت را برگشت هدایت مى کنیم( و تا حدّ لازم دماى آب داخل منبع را پایین مى آوریم تا تلفات حرارتى منبع به حداقل برسد.