09212047806

منبع انبساط بسته موتورخانه مرکزی و محاسبه حجم آن

این منبع در سیستم های گرمایش با دمای آب بالا به کار می رود. این منبع در موتورخانه قرار می گیرد، و فشار سیستم توسط بالشتک هوا و یا یک گاز بی اثر مانند ازت که بخشی از حجم مخزن را اشغال می کند تأمین می شود. حداکثر فشار بستگی به مقتضیات طرح دارد. (منبع انبساط بسته)

حداقل فشار در مخزنانبساط باید به اندازه ای باشد که موقع سرد بودن سیستم بالاترین رادیاتور و یا وسیله گرمایشی دیگر از آب پر باشد.

انواع منبع انبساط بسته

الف: نوع بدون واسطه منبع انبساط بسته

این منبع از یک استوانه فلزی تشکیل شده که در قسمت پایین آن آب و در قسمت بالا روی سطح آب، گاز ازت برای رساندن فشار مخزن به فشار کار سیستم تزریق می شود.

شکل عمومی نصب مخزن انبساط بسته با ظرفیت 400 لیتر و کمتر در شکل 9 نشان داده شده است.

این مخزن می تواند روی پایه یا همان طور که در شکل نشان داده شده، از سقف آویزان شود.

منبع انبساط بسته

منبع انبساط بسته

مناسب ترین محل برای نصب منبع انبساط بسته به سیستم گرمایی روی لوله رفت و قبل از پمپ گردش آب گرم می باشد.

مدار لوله کشی گاز ازت

در این سیستم با توجه به ارتباط مستقیم آب با هوا از جداکننده هوا  (Air Separator) استفاده می شود.

ب: نوع با واسطه

نوع دیافراگمی:
در این منبع یک دیافراگم لاستیکی آن را به دو بخش تقسیم کرده است، در یک طرف دیافراگم، گاز ازت با فشار طراحی و در طرف دیگر، بوشنی جهت اتصال منبع به سیستم گرمایش می باشد.

نوع بادکنکی:
در اين مخازن يک محفظه لاستيکي بادکنکي قرار دارد که آب داخل بادکنک پر می شود و گاز ازت یا هوا در اطراف آن قرار می گیرد.

وضعیت دیافراگم منبع انبساط بسته در حالت های مختلف گرم شدن آب دیگ در شکل زیر نشان داده شده است

منبع انبساط بسته

مخزن انبساط بسته

محاسبه منبع انبساط بسته

حجم مخزن انبساط بسته به صورت تقریبی (سر انگشتی) از جداول زیر به دست می آید.

محاسبه حجم منبع انبساط بسته بدون واسطه

محاسبه حجم منبع انبساط بسته بدون واسطه