موتورخانه

موتور خانه مرکزی هر ساختمان قلب تاسیسات مکانیکی آن ساختمان می باشد از این رو ما معتقد هستیم برای ساخت آن علاوه بر نیروی کار ماهر و تجربه، به معلومات علمی مرتبط نیاز می باشد. چرا که گاهی اوقات دیده شده یک موتور خانه به زیبایی ساخته شده ولی چون پشتیوانه علمی نداشته، بازدهی آن در فصول مختلف بسیار بد بوده است. گروه چوبی با ساخت و طراحی موتورخانه های گوناگون آماده است تا بهترین کار و متفاوت ترین کار را به شما ارایه دهد.

موتورخانه

شعار گروه “چوبی”

قبل از اجرای پروژه از نظر علمی آن را ارزیابی کنید.