نقاط مهم روی منحنی مشخصه پمپ

 

Pump Curve
  • BEP:

نقطه بهترین بازده پمپ (Best Efficiency Point) در این نقطه، پمپ در بالاترین راندمان خود کار می کند. ارتعاش پمپ درکمترین حالت خود می باشد.

  • Rated Flow Region:

جریان اسمی (Rated) معمولا 110% جریان نرمال (Normal Flow) یا کاری (Operating Flow) می باشد. جریان اسمی بر اساس API 610 باید 80% تا 110% نقطه بهترین کارکرد پمپ (BEP) باشد.

  • Preferred operating region:

به محدوده ای از نقاط کاری پمپ گفته می شود که پمپ در آن نقاط به راحتی و با راندمان مناسب و با حداقل ارتعاش کار می کند. این محدوده بر اساس API 610 باید 70% تا 120% نقطه بهترین کارکرد پمپ (BEP) باشد.

  • Allowable operating region:

محدوده کاری مجاز پمپ می باشد. این محدوده توسط سازنده پمپ مشخص می گردد. پایین ترین محدوده مجاز معمولا همان Min. Flow می باشد.

  • Minimum Flow:

پایین ترین جریان سیال که پمپ می تواند در آن بدون افزایش ارتعاش مجاز مشخص شده در API 610، کار کند.

  • Shut-off Head:

اگر شیر را در خروجی پمپ کاملا ببندیم بالاترین هد (Head) پمپ بدست می آیید.

  • Run out:

در حالتی که بالاترین دبی پمپ اتفاق بیافتد، کمترین هد پمپ بدست می آید. در اصطلاح بر روی End Curve قرار می گیریم.