09212047806

پمپ سیرکولاسیون برگشت آب گرم مصرفى و کاربرد آن

پمپى است که آب را در مدار لوله رفت، لوله برگشت و مخزن آب گرم مصرفى به جریان مى اندازد، تا تلفات حرارتى آب گرم مصرفى در لوله ها را جبران کند، درنتیجه همیشه با باز نمودن شیر بلافاصله آب گرم خواهیم داشت و از هدر رفتن آب جلوگیری شود. (پمپ سیرکولاسیون)

انتخاب پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی:

 برای انتخاب این پمپ نیز مانند هر پمپ دیگری باید دو شاخص اصلی آن (مقدار دبی و هد پمپ) و نیز نوع موتور پمپ از نظر نصب (خطی و یا زمینی) و نوع برق آن (یک فاز و یا سه فاز) مشخص گردد.

مقدار دبی پمپ: روش سریع و قابل قبول محاسبهٔ دبی پمپ:

  • مقدار کل طول لوله های رفت و برگشت آب گرم را برحسب متر تعیین می کنیم؛
  • مقدار طول لوله را برای لوله های عایق شده در عدد28/8 w/m ضرب می کنیم تا مقدار تقریبی تلفات حرارتی لوله ها به دست آید؛
  • با استفاده از فرمول Q = H / 46.5 مقدار دبی پمپ را به دست می آوریم.
پمپ سیرکولاسیون

پمپ سیرکولاسیون

مقدار هد پمپ:

مقدار فشار و یا هد پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی را نیز مانند هد پمپ سیرکولاتور آب گرم سیستم گرم کننده محاسبه می کنیم. با این تفاوت که در فرمول طول لوله رفت آب گرم مصرفی دورترین وسیلهٔ “L” مربوطه به جای بهداشتی قرار داده می شود.

پمپ سیرکولاسیون

پمپ سیرکولاسیون