Minimum Flow Rate

نرخ حداقل جریان لازم برای پمپ باید در دیتاشیت مشخص گردد. این نقطه کاری برای تصمیم گیری در مورد وجود یک خط فرعی (Bypass line) لازم می‏باشد. وجود مسیر فرعی برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد پمپ و خسارت به اجزای مکانیکی پمپ لازم می‏باشد.

یک پمپ فشار بالا و توان بالا نمی تواند در حالت شیر بسته (closed valve) به کار خود ادامه دهد زیرا دمای پمپ در کسری از ثانیه چندین درجه افزایش پیدا می کند و این به دلیل نسبت بالای توان ورودی پمپ به اندازه پمپ می باشد. قبل از عمل کردن هرگونه مکانیسم کنترلی می تواند کاویتاسیون شدید، قفل بخاری (vapor locking) و خسارت به بار آید. از اینرو چنین پمپ هایی به همراه یک خط کناری (Bypass) تحت عنوان minimum flow bypass که به سمت مخزن لوله ورودی پمپ هدایت می گردد، فراهم می شود. (در شکل زیر یک مثال می باشد)

Untitled

هنگامی که شیر خط خروجی پمپ بسته می شود، شیر خط کمترین مقدار جریان به طور اتوماتیک باز می شود. به طور معمول برای پمپ های فشار بالا با سرعت مخصوص حدود nq = 35 وسایل min. flow به ترتیب زیر تهیه می شود:

  • پمپ با توان حدود 2000 kw برای q*min = 0.1 to 0.15
  • پمپ های با توان بسیار بالا با q*min = 0.25 to 0.35

q*: flow rate referred to flow rate at best efficiency point: q* ≡ Q/Qopt

 

کمترین مقدار جریان بر اساس سه معیار مشخص می گردد:

  • Thermal minimum flow بر اساس محدودیت برای افزایش دما را مشخص می گردد.
  • Hydraulic minimum flow بر اساس محدودیت برای نیروهای القایی هیدرولیک و ارتعاشات مشخص می گردد.
  • در نهایت بر اساس شدت کاویتاسون القا شده از گردش جریان مشخص می گردد.