کمپرسورها (Compressors)

مشخصات (specification) و طراحی سرویس متراکم سازی شامل انتخاب تایپ کمپرسور و درایور آن، بخشی از طراحی کلی فرایند (process) است. انتخاب سازنده و مدل یک کمپرسور به وسیله متخصص تجهیزات دوار در زمان مهندسی تفصیلی انجام می گردد.

نوع کمپرسور (TYPES OF COMPRESSORS)

کمپرسورها به طور کلی به دو دسته اصللی طبقه بندی می شوند. کمپرسورهای Dynamic و Positive Displacement در جدول زیر نمایش داده شده است.

untitled2

 

وسعت کاربرد کمپرسورها بسیار گسترده می باشد از فشار ورودی خلاء تا چندیدن هزار psi و از فشاز خروجی پایین تر از اتمسفر تا 15,000 psi. گازهای متراکم شده نیز از هیدروژن با وزن مولکولی 2 تا مبردها و گازهای معمولی با درصدهای کم وزن مولکولی.

1- Dynamic Compressors

کمپرسورهای دینامیکی، فشار گاز را به وسیله افزایش انرژی جنبشی جریان گاز بر مبنای جریان پیوسته (continuous-flow basis)، بالا می برند. انواع کمپرسور در این دسته بندی شامل:

 • Centrifugal (radial)
 • Axial

تجهیز دیگر که بر اساس continuous-flow گاز را متراکم می کند، اجکتور می باشد. این وسیله اجزای متحرکی ندارد ولی به یک سیال محرک نیاز دارد که با گاز متراکم شونده مخلوط می شود. به علت راندمان نسبتا کم و محدوده کاربرد کم، اجکتور در این دسته بندی قرار داده نمی شود. کاربردهای رایج اجکتور شامل:

 • Vacuum service on refinery vacuum distillation columns
 • air ejection from the steam condensers

 

2- Positive Displacement Compressors

کمپرسورهای جابجایی مثبت به صورت یک فرایند مکرر غیر پیوسته، گاز را متراکم می کند. انواع کمپرسور در این دسته بندی شامل:

 • Reciprocating
 • Rotary
  • Screw
  • Sliding Vane
  • Liquid Ring
  • Roots (Straight Lobe) Blower

 

به طور عادی چهار تایپ کمپرسور مرسوم می باشند:

 • Centrifugal
 • Axial
 • Reciprocating
 • high pressure helical screw

 

کمپرسورها در شرایط زیر شامل کمپرسورهای نادر و غیر عادی می شوند.

untitled

 

استانداردهای مهم در مورد کمپرسورهای رایج در جدول زیر آمده است.

1