Area Calcification

در حین طراحی و مهندسی پلنت و تاسیسات نفت و گاز باید تمامی مناطق آن از لحاظ خطرناک بودن، دسته بندی شود. در مدرکی به نام  Area Calcification Drawing تمامی مناطق خطرناک، زون بندی شده اند. استاندارد IEC برای مناطق خطرناک تعریف هایی ارایه کرده است که در زیر به آن ها اشاره می شود.

نواحی خطرناک (Hazardous Area):

نواحی خطرناک به مناطقی گفته می شود که در آن ترکیب گازهای احتراق پذیر و هوا به اندازه ای باشد که مجبور به اتخاذ پیشگیری های  ویژه، استفاده از تجهیزات الکتریکی و مکانیکی در بخشی از تاسیسات باشیم.

Zone 0: منطقه ای است که اتمسفر احتراقی، مرکب از هوا و مواد قابل اشتعال به فرم گاز، بخار و غبار به صورت پیوسته و یا برای مدت زمان های طولانی حضور داشته باشند.

 فضا و جوی که به طور پیوسته یا مداوم خطرناک باشد. (بیشتر از 1000 ساعت در سال)

Zone 1: منطقه ای است که در آن اتمسفر احتراقی، شامل ترکیبی از هوا و مواد اشتعال زا به شکل گاز، بخار و غبار می باشد و احتمال وقوع آن در شرایط عادی عملکرد تاسیسات وجود دارد.

فضا و جوی که به طور یکی در میان یا متناوب خطرناک باشد. (بین 10 تا 1000 ساعت در سال)

Zone 2: جایی است که در آن فضای اتمسفر قابل انفجار، شامل مخلوطی از هوا و مواد قابل اشتعال در قالب گاز، بخار یا غبار می باشد که بعید است در طول عملیات عادی به وجود آید. اگر چنین فضایی به وجود آید تنها برای یک دوره کوتاه زمانی باقی خواهد ماند.

فضا و جوی که تحت شرایط غیر عادی باشد (بین 0.1 تا 10 ساعت در سال)

یک نمونه علامت گذاری تجهیزات بر اساس IEC به شکل زیر می باشد.

Ex e IIB T4 IP 66

Ex e: اشاره به نوع حفاظت انتخاب شده دارد (تجهیزات ضد اشتعال).

Untitled (11)

IIB: اشاره به تناسب با گروه های گازی (Gas Groups) دارد.

دو حرف اول که عدد رومن (Roman Numeral) می باشد به دو دسته تقسیم می گردد. عدد رومن I برای فعالیت معدن اختصاص می یابد که در آن بیشتر خطر از جانب متان و گرد و غبار زغال سنگ می باشد و تمامی تجهیزات صنعتی سطحی دیگر با عدد رومن II نمایش داده می شوند.

گروه بندی گازها تنها جنبه جرقه زنی و گسترش شعله را برای حفاظت در برابر انفجار در نظر می گیرد. به این معنی که مقدار انرژی و یا اندازه جرقه مورد نیاز برای احتراق گاز و یا گسترش یافتن شعله را مورد توجه قرار می دهد.

گروه بندی گازها را به سه دسته A، B و C تقسیم می کند. گروه گازی A ماکزیمم 0/4 میلی متر عرض فضای خالی مجاز است. گروه گازی B ماکزیمم 0/2 میلی متر عرض فضای خالی مجاز است و در گروه گازی C حداکثر 0/15 میلی متر عرض فضای خالی مجاز است. به جدول زیر رجوع کنید.

Untitled

T4: اشاره به درجه بندی دمای سطح تجهیزات دارد. با توجه به جدول می توان گفت دمای سطحی تجهیز حداکثر 135 درجه سانتیگراد است و مناسب برای تمامی گازهایی که دمای احتراق آنها بیشتر از 135 درجه سانتیگراد می باشد.

Untitled

IP 66: برای تامین حفاظت توسط محفظه در برابر ورود جامدات و آب می باشد. Ingress Protection

حفاظت در برابر نفوذ از دو عدد تشکیل شده است. اولین عدد (ستون1) نشان دهنده درجه حفاظت داده شده برای تقویت جلوگیری از ورود مواد جامد به سیستم می باشد و دومین عدد (ستون 2) نشان دهنده درجه حفاظت تامین شده برای جلوگیری از ورود مایعات می باشد.

Untitled1 (1)