1- پمپ های تاسیسات6 مورد

2- پمپ سانتریفوژ استاندارد API 6109 مورد

3- پمپ های API28 مورد

4- لوله کشی آب و فاضلاب و گرمایش 130 مورد

5- لوله کشی آب و فاضلاب و گرمایش 227 مورد

6- لوله کشی آب و فاضلاب و گرمایش 319 مورد

7- موتورخانه مرکزی30 مورد