1- لوله کشی آب و فاضلاب و گرمایش 130 مورد

2- لوله کشی آب و فاضلاب و گرمایش 227 مورد

3- لوله کشی آب و فاضلاب و گرمایش 316 مورد

4- موتورخانه مرکزی29 مورد

5- پمپ های تاسیسات5 مورد

6- پمپ های API28 مورد

7- پمپ سانتریفوژ استاندارد API 6109 مورد