(MAWP (Maximum Allowable Working Pressure

استاندارد API 610 این فشار را به صورت زیر معرفی می کند: (Maximum Allowable Working Pressure)

میزان فشاری که نشان دهنده حداکثر فشار پیوسته وارد بر پمپ در حداکثر دمای کاری سیال (Max. Operating Temperature) پمپ شونده، می باشد. این فشار توسط سازنده اعلام می گردد.

این فشار، حداکثر فشاری است که ضعیفترین جزء سیستم می تواند تحمل کند و تفاوتش با فشار طاراحی این است که، فشار طراحی حداکثر فشاری است که سیستم می تواند در معرض آن قرار گیرد. بنابراین همشه فشار طراحی باید از فشار MAWP کمتر باشد.

  • طبق بند 6.3.6 استاندارد API 610، برای پمپ های مشخص شده در این بند، ناحیه مکش باید با MAWP شبیه به بخش Discharge طراحی شود و در این پمپ ها در مکش پمپ باید Pressure relief valve نصب گردد.
  • طبق بند 6.3.6 استاندارد API 610، فشار MAWP باید دست کم برابر با حداکثر فشار خروجی پمپ، بعلاوه 10% اختلاف فشار پمپ باشد و نباید از حداقل درجه فشار گیج پمپ برابر با 40bar در دمای در دمای 38 درجه سانتیگراد کمتر باشد یا دست کم PN50 باشد.