Power Calculation

برای محاسبه توان نامی (Rated Power) موتور باید ابتدا توان هیدرولیک پمپ را محاسبه نمود:

 

Ph (kw) = Q (m3/hr) x ρ (kg/m3) x ∆h (m) x g (m2/hr)

یا

Ph (kw) = Q (m3/hr) x ∆h (bar)

Ph = Hydraulic Power

Q = Flow Rate

ρ = Density

∆h = Differential Pressure

g = 9.81

سپس باید راندمان پمپ را با توجه به منحنی عملکرد پمپ (از سازنده گرفته می شود) به دست آورد و اگر این منحنی موجود نبود باید از طریق تجربی این راندمان را تخمین زد. با تقسیم راندمان پمپ بر توان هیدرولیک پمپ می توان توان BHP یا توان ترمز موتور (توان جذبی پمپ) را بدست آورد.

(BHP (Break Hoarse Power) (kw) = Ph (kw) / (36 x ηp

البته برای محاسبه دقیق توان ترمز موتور (توان جذبی پمپ) می توان آن را بر راندمان گیریبکس و کوپلینگ (راندمان مکانیکی) تقسیم و یا در فاکتور تاثیر دمای محیط و فاکتور تاثیر ارتفاع از سطح دریا ضرب نمود.

در مرحله بعد BHP به دست آمده را بر راندمان موتور تقسیم می کنیم تا Rated Power بدست آید.

Rated Power (kw) = BHP (kw) / ηm

در انتها طبق استاندارد API 610 باید Rated Power را در فاکتور ضریب ایمنی در توان جذبی (Load Factor) ضرب نمود. این فاکتور را در جدول 12 استاندارد API 610 می توان پیدا نمود.

(Power rating for motor drivers = Rated Power  x  Percentage of rated pump power (Table 12 API 610