09212047806

نظارت آبفا تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

نظارت آبفا تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

حدود سه سال است که نظارت آبفا در تهران اجرا می شود. این نظارت جهت تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب است و در نهایت با تایید ناظر آبفا، مالک می تواند جهت اخذ کنتور…