09212047806

ویسکوزیته سیال پمپاژی

ویسکوزیته سیال پمپاژی

ویسکوزیته مطلق معیاری از مقاومت سیال در برابر جریان یافتن است. مثال محسوس در این رابطه ریختن مقداری عسل درون لیوان و سپس خالی کردن آن است. اصطکاک درون ملکولی مانع از تخلیه سریع عسل…