09212047806

حدیده

حدیده

در لوله کشی آب ساختمان ، ابزارآلاتی مورد استفاده قرار می گیرند که داشتن اطلاعاتی از آنها مفید واقع می شود . حدیده جزو این ابزارها است . دستگاهی که توسط آن دنده هایی در…
اتصال لوله و فیتینگ های پلی پرو پیلنی

اتصال لوله و فیتینگ های پلی پرو پیلنی

در لوله کشی آب ساختمان تنوع انتخاب سیستم زیاد است و بسته به مقدار هزینه و تنوع طلبی کیفیتی توسط کارفرما انتخاب می شوند . لوله های پرو پیلنی ها جزوی از این انتخاب ها…