09212047806

قطعات اصلی تشکیل دهنده موتورخانه مرکزی

قطعات اصلی تشکیل دهنده موتورخانه مرکزی

در این مقاله به معرفی اجمالی قطعات اصلی تشکیل دهنده موتورخانه مرکزی می پردازیم. در زیر به ترتیب اهمیت قطعات مهم به کار رفته در موتورخانه مرکزی ذکر می شوند. بویلر به قطعه ای از…