09212047806

محاسبه کردن مقدار لوله و اتصالات مورد نیاز آن در لوله کشی آب

محاسبه کردن مقدار لوله و اتصالات مورد نیاز آن در لوله کشی آب

قبل از آنکه اقدام به لوله کشی آب ساختمان گردد ، باید محاسباتی در این راستا انجام شود تا بر اساس آن ، مقدار لوله مورد نیاز جهت لوله کشی آب ساختمان و اتصالاتی که…