09212047806

برنر گازی

برنر گازی

در این مقاله برنر گازی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع برنر های مورد استفاده در ایران می توان به برنر گازی و برنر گازوئیلی اشاره نمود.…