09212047806

مشعل گازی یا برنر

مشعل گازی یا برنر

در این مقاله مشعل گازی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع مشعل های مورد استفاده در ایران می توان به مشعل گازی و مشعل گازوئیلی اشاره نمود. در زیر…
برنر گازوئیلی

برنر گازوئیلی

در این مقاله برنر گازوئیلی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع برنرهای مورد استفاده در ایران می توان به برنر گازی و برنر گازوئیلی اشاره نمود. در…