09212047806

انواع مشعل ها

انواع مشعل ها

در این مقاله انواع مشعل های مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند بررسی می شوند. از انواع مشعل های مورد استفاده در ایران می توان به مشعل گازی و مشعل گازوئیلی اشاره…
انواع برنرها

انواع برنرها

در این مقاله انواع برنر های مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند بررسی می شوند. از انواع برنر های مورد استفاده در ایران می توان به برنر گازی و برنر گازوئیلی اشاره…