09212047806

محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

به منظور محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایش ساختمان در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و…
رایزر سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

رایزر سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

معمولاً به لوله های اصلی که به صورت قایم اجرا می شوند رایزر گفته می شود. البته این تعریف کامل از یک رایزر نمی تواند باشد و برای تکمیل آن باید گفت به هر لوله…