09212047806

سیستم های تهویه پارکینگ

سیستم های تهویه پارکینگ

پارکینگ ها به علت مستعد بودن جهت حضور گازهای مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن جزو مکان های بسیار خطرناک محسوب می شوند . پس تهویه نمودن هوای این فضا اعم از هدایت کردن دود ناشی…