09212047806

اتصال لوله و فیتینگ های پلی پرو پیلنی

اتصال لوله و فیتینگ های پلی پرو پیلنی

در لوله کشی آب ساختمان تنوع انتخاب سیستم زیاد است و بسته به مقدار هزینه و تنوع طلبی کیفیتی توسط کارفرما انتخاب می شوند . لوله های پرو پیلنی ها جزوی از این انتخاب ها…