09212047806

لوله کشی بیده و نکات اجرای لوله کشی آن

لوله کشی بیده و نکات اجرای لوله کشی آن

بیده به کاسه لوله کشی شده ای می گویند که برای شستشوی کپل، مقعد و اندام جنسی استفاده می شود. (لوله کشی بیده) مدل های جدید آن کنترل الکترونیکی دارند تا بتوان با کمک آن…