09212047806

منبع انبساط بسته موتورخانه مرکزی و محاسبه حجم آن

منبع انبساط بسته موتورخانه مرکزی و محاسبه حجم آن

این منبع در سیستم های گرمایش با دمای آب بالا به کار می رود. این منبع در موتورخانه قرار می گیرد، و فشار سیستم توسط بالشتک هوا و یا یک گاز بی اثر مانند ازت که بخشی از حجم مخزن را…