09212047806

مخزن ذخیره آب ساختمان و محاسبه حجم مخزن

مخزن ذخیره آب ساختمان و محاسبه حجم مخزن

ذخیره سازی آب به منظورهای زیر صورت میگیرد: (مخزن ذخیره آب) جلوگیری از قطع آب در لوله کشی توزیع آب آشامیدنی ساختمان، در مواقعی که آب ورودی از شبکه شهری به ساختمان، به علت تعمیر…