09212047806

مشعل گازوئیلی

مشعل گازوئیلی

در این مقاله مشعل گازوئیلی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع مشعل های مورد استفاده در ایران می توان به مشعل گازی و مشعل گازوئیلی اشاره نمود. در زیر مشعل گازوئیلی را شرح…
مشعل گازی یا برنر

مشعل گازی یا برنر

در این مقاله مشعل گازی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع مشعل های مورد استفاده در ایران می توان به مشعل گازی و مشعل گازوئیلی اشاره نمود. در زیر…